அலை வேர்ச்சொல்லாய்வு

பிரான்சிஸ் கிருபாவுக்கு சமர்பணம் ************ சிலிர்க்கச் சிலிர்க்க அலைகளை மறித்து முத்தம் தரும் போதெல்லாம் துடிக்கத் துடிக்க ஒர...