Wednesday, December 09, 2020

தாராளவாதம் குறித்து ஃபூக்கோ

தாராளமயம் பொருளாதார பகுப்பாய்வை விட சட்ட பிரதிபலிப்பை பெற வாய்ப்பில்லை

 மிஷல் ஃபூக்கோ 

இந்த ஆண்டு பாடநெறியின் இறுதியில், முழுக்க முழுக்க, அறிமுகம் மட்டுமே இருக்கும் என்பதற்காக இந்த விஷயம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. எனவே, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கருப்பொருள் "பயோபாலிடிக்ஸ்": 18 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து, மக்கள்தொகையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு உயிரினத்தின் நிகழ்வுகளால் அரசாங்க நடைமுறைக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளை பகுத்தறிவுப்படுத்த நாங்கள் முயற்சித்த வழியைக் குறிப்பிடுகிறேன்: சுகாதாரம், ஆரோக்கியம், பிறப்பு வீதம், நீண்ட ஆயுள், இன்னபிற ... இந்த பிரச்சினைகள் 19 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து வளர்ந்து வரும் இடத்தை நாம் அறிவோம், அவை இன்று வரை என்ன அரசியல்  பொருளாதார பிரச்சினைகள் உருவாகியுள்ளன என்பது எங்களுக்குத் தெரியும்.

தாராளவாத சிந்தனை அரசின் இருப்பிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுவதில்லை, இந்த முடிவை நம்புவதற்கான வழிமுறையை அரசாங்கத்தில் காணவில்லை, அது தனக்குத்தானே இருக்கும்; ஆனால் ஒரு சமூகத்தில் வெளிப்புறம் மற்றும் உள்துறை ஆகியவற்றின் சிக்கலான உறவில் தன்னைக் காண்கிறது. இது ஒரு நிபந்தனையாகவும் இறுதி இலக்காகவும் கேள்வியைக் கேட்பதை நிறுத்த அனுமதிக்கிறது: முடிந்தவரை  குறைந்த செலவில் எவ்வாறு நிர்வகிப்பது? இல்லையென்றால்: நாம் ஏன் ஆட்சி செய்ய வேண்டும்? அதாவது: ஒரு அரசாங்கம் இருப்பதற்கு எது அவசியமாகிறது, சமூகத்தை பொறுத்தவரை, அதன் இருப்பை நியாயப்படுத்த என்ன முடிவுக்கு வர வேண்டும். சமுதாயத்தின் யோசனை என்னவென்றால், ஏற்கனவே "அதிகமாக", "இன்னும்ப்அதிகமாக", என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் அரசாங்கத்தின் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்க முடியும்.

அரசாங்கத்திற்கும் சிவில் சமூகத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை ஒரு வரலாற்று மற்றும் அரசியல் உலகளாவியதாக மாற்றுவதற்குப் பதிலாக, அனைத்து உறுதியான அமைப்புகளையும் கேள்விக்குள்ளாக்குவதை சாத்தியமாக்குவதற்குப் பதிலாக, அரசாங்கத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்பத்திற்கு குறிப்பிட்ட திட்டவட்டமான வடிவத்தை அதில் காண முயற்சி செய்யலாம்.

எனவே, தாராளமயம் ஒருபோதும் உணரப்படாத கற்பனாவாதம் என்று நாம் கூற முடியாது, தாராளமயத்தின் கருவாக இதை நாம் எடுத்துக் கொண்டால் தவிர, அதன் பகுப்பாய்வுகளிலிருந்தும் விமர்சனங்களிலிருந்தும் அது உருவாக்கப்படுவதற்கு வழிவகுத்த கணிப்புகள் முக்கியமானவை. இது ஒரு யதார்த்தத்துடன் மோதுகிறது மற்றும் அதன் ஒரு பகுதியாக இருப்பதை நிறுத்தும் கனவு அல்ல. இது உருவாகிறது - இதுதான் காரணம்,  அதன் பாலிமார்பிசம் மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியான நிகழ்வுகள் - யதார்த்தத்தின் ஒரு முக்கியமான கருவி: ஒரு முந்தைய அரசாங்கத்திலிருந்து நாம் நம்மைத் தூர விலக்க முயற்சிக்கிறோம்; தற்போதைய அரசாங்கமானது, அதை கீழ்நோக்கி திருத்துவதன் மூலம் சீர்திருத்தமும் பகுத்தறிவும் செய்ய முயற்சிக்கிறோம்; நாங்கள் எதிர்க்கும் ஒரு அரசு, யாருடைய துஷ்பிரயோகங்களை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த விரும்புகிறோம். எனவே தாராளமயத்தை வெவ்வேறு ஆனால் ஒரே நேரத்தில், அரசாங்க நடைமுறையின் ஒழுங்குமுறை திட்டமாகவும், சில நேரங்களில் தீவிர எதிர்க்கட்சியாகவும் காணலாம். 18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியிலும் இருந்த ஆங்கில அரசியல் சிந்தனை தாராளமயத்தின் இந்த பல பயன்பாடுகளின் மிகவும் சிறப்பியல்பு ஆகும்.மேலும் குறிப்பாக பெந்தம் மற்றும் பெந்தமைட்டுகளின் பரிணாமங்கள் அல்லது தெளிவற்ற தன்மைகள் முக்கியமானவை.

தாராளவாத விமர்சனத்தில் சந்தை யதார்த்தமாகவும் அரசியல் பொருளாதாரம் கோட்பாடாகவும் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளன என்பது உண்மைதான். ஆனால். விளைவு அல்லது வளர்ச்சிக்கு மாறாக, தாராளமய விமர்சனத்தில், சந்தை ஒரு "டெஸ்ட்" இன் பங்கைக் கொண்டுள்ளது, அதிகப்படியான ஆளுகையின் விளைவுகளை நாம் அடையாளம் காணக்கூடிய சலுகை பெற்ற அனுபவத்தின் இடமாகும், மேலும் அளவீடு கூட எடுக்கலாம்: பொறிமுறைகளின் பகுப்பாய்வு பஞ்சம் ”அல்லது, பொதுவாக, தானிய வர்த்தகம், 18 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில், எந்த கட்டத்தில் இருந்து ஆள வேண்டும் என்பது எப்போதுமே ஆள முடியாத அளவுக்கு அதிகமாக இருப்பதைக் காட்ட முயன்றது. அது பிசியோகிராட்ஸ் அட்டவணை அல்லது ஸ்மித்தின் "கண்ணுக்கு தெரியாத கை" என்றால், அல்லது, "சான்று" வடிவத்தில், மதிப்பின் உருவாக்கம் மற்றும் செல்வத்தின் புழக்கத்தில் என்ன ஒரு பகுப்பாய்வு என்பது தெரியும், அல்லது தனிப்பட்ட நன்மைக்கான தேடலுக்கும் தேடலுக்கும் இடையிலான இணைப்பின் உள்ளார்ந்த கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு பகுப்பாய்விற்கு மாறாக கூட்டுச் செல்வத்தின் அதிகரிப்பு, எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் பொருளாதாரம் பொருளாதார செயல்முறையின் உகந்த வளர்ச்சிக்கும் அரசாங்க நடைமுறைகளை அதிகப்படுத்துவதற்கும் இடையில் கொள்கையில் பொருந்தாத தன்மையைக் காட்டுகிறது. இதன் காரணமாகவே, கருத்துகளின் விளையாட்டைக் காட்டிலும், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிரெஞ்சு அல்லது ஆங்கில பொருளாதார வல்லுநர்கள் தங்களை வணிகவாதம் மற்றும் கேமரலிசத்திலிருந்து பிரித்துக் கொண்டனர்; அரசாங்கத்தின் தலையீட்டால் அரசு மற்றும் செறிவூட்டலின் மேலாதிக்கத்திலிருந்து பொருளாதார நடைமுறையில் பிரதிபலிப்பை அவர்கள் தூரமாக்கியுள்ளனர். "அதிகமாக ஆளுதல்" என்ற நடவடிக்கையாக இதைப் பயன்படுத்துதல் குறித்து யோசித்தனர்

பொருளாதார பகுப்பாய்வை விட தாராளமயம் சட்ட பிரதிபலிப்பை பெற வாய்ப்பில்லை. ஒப்பந்தப் பத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு அரசியல் சமுதாயத்தின் யோசனை அதற்கு வழிவகுத்தது. ஆனால், அரசாங்கத்தின் தாராளமய தொழில்நுட்பத்தைத் தேடுவதில், அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் ஞானம் அல்லது கட்டுப்பாட்டைக் காட்டிலும் சட்ட வடிவத்தின் கட்டுப்பாடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் என்று தோன்றியது. . ஒரு வெளிப்படையான உண்மை.) இந்த ஒழுங்குமுறை தாராளமயம் முயன்ற "சட்டத்தில்" உள்ளது, அது இயல்பான ஒரு சட்ட அமைப்பால் அல்ல, மாறாக, குறிப்பிட்ட, தனிநபர், விதிவிலக்கான நடவடிக்கைகளிலிருந்து விலக்கப்பட்ட பொதுவான தலையீட்டின் வடிவங்களை சட்டம் வரையறுப்பதால், மற்றும் ஒரு பாராளுமன்ற அமைப்பில் சட்டங்களை விரிவாக்குவதில் ஆளுநரின் பங்கேற்பு அரசாங்கத்தின் பொருளாதாரத்தின் மிகவும் பயனுள்ள அமைப்பாகும். "சட்டத்தின் ஆட்சி", ரெக்ட்ஸ்டாட், சட்டத்தின் ஆட்சி, ஒரு பாராளுமன்ற அமைப்பின் அமைப்பு எனவே, "உண்மையான பிரதிநிதி" என்பது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், தாராளமயத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது, ஆனால்  அரசியல் பொருளாதாரம் முதன்முதலில் அதிகப்படியான அரசாங்கத்திற்கான ஒரு அளவுகோலாக பயன்படுத்தப்பட்டது இயற்கையினாலோ அல்லது தாராளமயத்தின் பண்பினாலோ அல்ல, மேலும் அது தாராளமய மனப்பான்மையை கூட விரைவாக தூண்டியது (19 ஆம் நூற்றாண்டின் தேசிய பொருளாதாரத்திலும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் திட்டமிடல் பொருளாதாரங்களிலும் இருந்தது),

அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஒத்திசைவான கோட்பாட்டிற்கு பதிலாக, ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ வரையறுக்கப்பட்ட குறிக்கோள்களைப் பின்பற்றும் கொள்கைக்கு பதிலாக, தாராளமயத்தில், அரசாங்க நடைமுறையில் விமர்சன ரீதியான பிரதிபலிப்பின் ஒரு வடிவத்தைக் காண நான் ஆசைப்படுவேன்; இந்த விமர்சனம் உள்ளிருந்து அல்லது வெளியே இருந்து வரலாம்; இது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளாதாரக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் இருக்கலாம் அல்லது அவசியமான மற்றும் தெளிவான இணைப்பு இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட சட்ட அமைப்பைக் குறிக்கலாம். தாராளமயத்தின் கேள்வி, "அதிகமாக ஆளுதல்" என்ற கேள்வியாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது, ஐரோப்பாவில் இந்த சமீபத்திய நிகழ்வின் நிலையான பரிமாணங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் இது முதலில் இங்கிலாந்தில் தோன்றியது: மேலும் இது அதன் அமைப்பு கூறுகளில் ஒன்றாகும்,

நிச்சயமாக, இது தாராளமயத்தின் ஒரு விளக்கம் அல்ல, இது முழுமையானதாக இருக்கும், ஆனால் அதை "அரசாங்க காரணத்திலிருந்து" பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும் என்பதால், அதாவது, நாம் வழிநடத்தும் செயல்முறைகளில் செயல்படுத்தப்படும் அந்த வகையான பகுத்தறிவு, ஒரு நிர்வாகத்தின் மூலம் அரசு, ஆண்களின் நடத்தை. 1948-1962 ஆண்டுகளின் ஜெர்மன் தாராளமயம் மற்றும் சிகாகோ பள்ளியின் அமெரிக்க தாராளமயம் ஆகிய இரண்டு சமகால எடுத்துக்காட்டுகளில் இந்த வகையான பகுப்பாய்வு செய்ய முயற்சித்தேன். இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், தாராளமயம் மிகவும் வரையறுக்கப்பட்ட சூழலில், அதிகப்படியான அரசாங்கத்தில் உள்ளார்ந்த பகுத்தறிவின்மை பற்றிய ஒரு விமர்சனமாகவும், பிராங்க்ளின் கூறியது போல, மலிவான அரசாங்கத்தின் தொழில்நுட்பத்திற்கு திரும்பவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஜெர்மனியில் இந்த அதிகப்படியான போர் ஆட்சி, நாசிசம், இவை எல்லாவற்றையும் மீறி, 1914-1918 காலகட்டத்தின் விளைவாக ஏற்பட்ட ஒரு வகை தலையீட்டாளர் மற்றும் திட்டமிட்ட பொருளாதாரம், வளங்கள், மனிதர்களின் பொது அணிதிரட்டல்; இது "அரசு சோசலிசம்" என்பதும் ஆகும். உண்மையில், போருக்குப் பிந்தைய இரண்டாம் ஜெர்மன் தாராளமயம் வரையறுக்கப்பட்டது, திட்டமிடப்பட்டது, ஓரளவிற்கு கூட, 1928-1930 ஆண்டுகளில் இருந்து, ஃப்ரீபர்க் பள்ளியைச் சேர்ந்தவர்களால் செயல்படுத்தப்பட்டது ( அல்லது குறைந்த பட்சம் அவர் அதில் இருந்து ஈர்க்கப்பட்டார்) பின்னர் அவை ஆர்டோ பத்திரிகையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. புதிய கான்டியன் தத்துவத்தின் குறுக்கு வழியில், ஹுஸெர்லின் நிகழ்வு மற்றும் மேக்ஸ் வெபரின் சமூகவியல், வியன்னாவின் பொருளாதார வல்லுநர்களின் சில புள்ளிகளுக்கு அருகில், பொருளாதார செயல்முறைகள் மற்றும் சட்ட கட்டமைப்புகளுக்கு இடையில் வரலாற்றில் வெளிப்படும் தொடர்பு மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அவர்கள் ஒரு தனித்துவமான விரோதி என்று கருதியதை அவர்கள் குறிவைத்தனர்: ஒரு வகை பொருளாதார அரசாங்கம் சந்தை வழிமுறைகளை முறையாக புறக்கணித்தது, அவை விலைகளை உருவாக்கும் ஒழுங்குமுறையை உறுதிப்படுத்தும் திறன் கொண்டவை. அரசாங்கத்தின் தாராளமய தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படை சிக்கல்களில் பணிபுரியும் ஆர்டோலிபரலிசம், ஒரு நிறுவன பொருளாதார மற்றும் சட்ட கட்டமைப்பிற்குள் சந்தை பொருளாதாரம் என்னவாக இருக்க முடியும் என்பதை வரையறுக்க முயன்றது, ஆனால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது (ஆனால் திட்டமிடப்பட்ட அல்லது இயக்கப்படவில்லை). இது ஒருபுறம், சட்டத்தின் உத்தரவாதங்களையும் வரம்புகளையும் வழங்கும், மறுபுறம் பொருளாதார செயல்முறைகளின் சுதந்திரம் சமூக சிதைவுகளை உருவாக்காது என்பதை இது உறுதி செய்யும். அடினோவர் மற்றும் லுட்விக் எஹ்ரார்ட் ஆகியோரின் காலத்தில், எஃப்.ஆர்.ஜியின் பொதுக் கொள்கையின் பொருளாதார தேர்வை ஊக்கப்படுத்திய இந்த ஒழுங்குமுறை தத்துவத்தின் ஆய்வில் உள்ளது,

அதே நேரத்தில், புதிய தலையீடுகளைத் தூண்டும் புதிய பொருளாதார சிதைவுகள் வெளிப்படும். ஆனால், இந்த அமெரிக்க புதிய தாராளமயத்தின் கவனத்தை ஈர்த்தது ஜெர்மனியில் சமூக சந்தை பொருளாதாரத்தில் காணப்படுவதற்கு முற்றிலும் எதிரான ஒரு இயக்கம்: ஒரு உள் கொள்கையால் “உத்தரவிடப்பட்டது” மற்றும் சமூக தலையீடுகளின் விழிப்புணர்வு (இதில் வேலையற்றவர்களுக்கு உதவி அடங்கும் , சுகாதாரத் தேவைகள், வீட்டுவசதிக் கொள்கை போன்றவை), இந்த அமெரிக்க புதிய தாராளமயம் சந்தையின் பகுத்தறிவு, அது முன்வைக்கும் பகுப்பாய்வு மற்றும் பிரத்தியேகமாக அல்லது முதன்மையாக பொருளாதாரம் இல்லாத பகுதிகளுக்கு அது பரிந்துரைக்கும் முடிவு அளவுகோல்களை விரிவுபடுத்த முயல்கிறது. இவ்வாறு, குடும்பமும் பிறப்பு வீதமும் காட்டப்படுகிறது; எனவே, குற்றம் மற்றும் குற்றவியல் கொள்கை.  அமெரிக்க புதிய தாராளமயத்தின் கவனத்தை ஈர்த்தது ஜெர்மனியில் சமூக சந்தை பொருளாதாரத்தில் காணப்படுவதற்கு முற்றிலும் நேர்மாறான ஒரு இயக்கம்: ஒரு உள் கொள்கையால் “உத்தரவிடப்பட்டது” மற்றும் சமூக தலையீடுகளின் விழிப்புணர்வு (வேலையற்றவர்களுக்கு உதவி உட்பட, பாதுகாப்பு சுகாதாரத் தேவைகள், வீட்டுக் கொள்கை போன்றவை), இந்த அமெரிக்க புதிய தாராளமயம் சந்தையின் பகுத்தறிவு, அது முன்வைக்கும் பகுப்பாய்வு மற்றும் பிரத்தியேகமாக அல்லது முதன்மையாக பொருளாதாரம் இல்லாத பகுதிகளுக்கு அது பரிந்துரைக்கும் முடிவு அளவுகோல்களை விரிவுபடுத்த முயல்கிறது. இவ்வாறு, குடும்பமும் பிறப்பு வீதமும்; எனவே, குற்றம் மற்றும் குற்றவியல் கொள்கை. இந்த அமெரிக்க புதிய தாராளமயத்தின் கவனத்தை ஈர்த்தது ஜெர்மனியில் சமூக சந்தை பொருளாதாரத்தில் காணப்படுவதற்கு முற்றிலும் எதிரான ஒரு இயக்கம்: ஒரு உள் கொள்கையால் “உத்தரவிடப்பட்டது” 
ஆகையால், இப்போது ஆய்வு செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், அரசாங்கத்தின் தொழில்நுட்பத்திற்குள் வாழ்க்கை மற்றும் மக்கள்தொகையின் குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன, அது இல்லாமல், எப்போதும் தாராளமாக இல்லை. இது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இருந்து தாராளமயத்தின் கேள்வியால் துன்புறுத்தப்படுவதை நிறுத்தவில்லை.

19 ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசி ஆண்டுகளில் சட்ட சிந்தனையின் நெருக்கடிக்கு இந்த ஆண்டு கருத்தரங்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. விளக்கக்காட்சிகளை பிரான்சுவா எவால்ட் (சிவில் சட்டத்தில்), கேத்தரின் மெவெல் (பொது மற்றும் நிர்வாகச் சட்டத்தில்), எலியன் அல்லோ (குழந்தைகள் சட்டத்தில் வாழ்வதற்கான உரிமை), நத்தலி கோப்பிங்கர் மற்றும் பாஸ்குவேல் பக்குவினோ (குற்றவியல் சட்டத்தில்) , அலெக்ஸாண்ட்ரே ஃபோண்டனா (பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில்), பிரான்சுவா டெலாபோர்டே மற்றும் அன்னே-மேரி மவுலின் (பொலிஸ் மற்றும் சுகாதாரக் கொள்கை குறித்து)யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது.

Sunday, December 06, 2020

ஜும்பா லஹிரியின் நேர்காணலில்

ஜும்பா லஹிரியின் நேர்காணலில்

 “தி லோலேண்ட்” புலம்பெயர்ந்த புனைகதை என்று எதுவும் இல்லை என்று கூறுகிறார்: “மீதமுள்ளவற்றை நாங்கள் என்ன அழைக்கிறோம்? இவரது புனைகதை? பியூரிட்டன் புனைகதை? ”

இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன படிக்கிறீர்கள்? நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு நேரத்தில் இருக்கிறீர்களா?

நான் ரோமில் சந்தித்ததில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்த பாட்ரிசியா காவல்லியின் கவிதைகளைப் படித்து வருகிறேன். நான் அவளை தனிப்பட்ட முறையில் வணங்குகிறேன், அவளுடைய கவிதைகளை நான் விரும்புகிறேன். அவள் வேறு யாரையும் போல ஆசையை விவரிக்கிறாள். இத்தாலிய மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் அவரது கவிதைகளின் இருமொழி பதிப்பு அமெரிக்காவில் இந்த வீழ்ச்சியை வெளியிடும் என்று நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். சிசரே பாவேஸ் மற்றும் பசோலினியின் “தியோரெமா” ஆகிய கடிதங்களையும் நான் படித்து வருகிறேன், இது ஒரு நாவல் மற்றும் திரைப்படமாக கருதப்பட்டது. கவிதை, புனைகதை மற்றும் கடிதங்கள் அல்லது நான் போற்றும் ஒரு எழுத்தாளரின் நாட்குறிப்பு ஆகியவற்றின் கலவையானது சிறந்தது.

இந்த ஆண்டு இதுவரை நீங்கள் படித்த சிறந்த புத்தகம் எது?

“காதலர்கள்” டேனியல் அர்சாண்ட் என்ற பிரெஞ்சு எழுத்தாளரின் நாவல். நான் முதலில் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பிலும், பின்னர் இத்தாலிய மொழியிலும் படித்தேன். இது பணக்கார வரலாற்று சூழலுடன் ஒரு கொடூரமான காதல் கதை. ஆனால் இது கணிக்கக்கூடிய அனைத்து இணைப்பு விவரிப்பு திசுக்களிலும் மொத்தமாக, எடை இல்லாமல் உள்ளது. நான் அதை விரும்பத்தகாத, மீறியதாகக் கண்டேன். ஒரு கதையை வேறு வழியில் சொல்ல இது என்னைத் தூண்டுகிறது.

உங்களுக்கு பிடித்த நாவலாசிரியருக்கு நீங்கள் பெயரிட வேண்டியிருந்தால், அது யார்?

தாமஸ் ஹார்டி. நான் அவரை முதன்முதலில் படித்ததிலிருந்து, உயர்நிலைப் பள்ளியில், அவரது கதாபாத்திரங்கள், அவரது இட உணர்வு, மனிதநேயத்தைப் பற்றிய பரிதாபமான பார்வை ஆகியவற்றுடன் நான் ஒரு உறவை உணர்ந்தேன். என்னால் முடிந்தவரை அவரை மீண்டும் படிக்கிறேன். அவரது நாவல்களின் கட்டிடக்கலை அற்புதமானது, மேலும் அவரது கதாபாத்திரங்கள் நேரம் மற்றும் இடம் வழியாக நகரும் விதம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. உளவியல் நிலப்பரப்பு போலவே அவர் உருவாக்கும் உலகமும் முற்றிலும் குறிப்பிட்டது. அவரது படைப்பின் பெரிய நோக்கம், அதன் அகலம் மற்றும் சிக்கலான தன்மை இருந்தபோதிலும், உரைநடை சுத்தமானது, நேரடியானது, சிக்கனமானது. எந்த காட்சியும் இல்லை, விவரமும் இல்லை, எந்த வாக்கியமும் வீணாகாது.உங்களுக்கு பிடித்த சிறுகதை எழுத்தாளர்கள்?

வில்லியம் ட்ரெவர், மேவிஸ் காலண்ட், ஜினா பெர்ரியால்ட், ஃபிளனெரி ஓ'கானர், ஆலிஸ் மன்ரோ, ஆண்ட்ரே டபஸ். மேலும் ஜாய்ஸ், செக்கோவ், சீவர், மலாமுட், மொராவியா. ஜோர்ஜியோ மங்கனெல்லியின் படைப்புகளை நான் சமீபத்தில் கண்டுபிடித்தேன், அவர் "செஞ்சுரியா" என்ற தொகுப்பை எழுதினார், அதில் 100 கதைகள் உள்ளன, அவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு பக்கம் நீளமானது. அவை ஓரளவு சர்ரியல் மற்றும் மிகவும் அடர்த்தியானவை, ஒரே நேரத்தில் கடுமையான மற்றும் சுத்திகரிப்பு, கிரப்பாவின் ஷாட் சமம். எழுத உட்கார்ந்திருக்குமுன் ஒன்றைப் படிப்பது எனக்கு உதவியாக இருக்கிறது.

தனிப்பட்ட முறையில் மற்றும் உங்கள் சொந்த எழுத்துக்கு உத்வேகமாக எந்த புலம்பெயர்ந்த புனைகதை உங்களுக்கு மிக முக்கியமானது?

"புலம்பெயர்ந்த புனைகதை" என்ற வார்த்தையை என்ன செய்வது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. எழுத்தாளர்கள் எப்போதுமே அவர்கள் வரும் உலகங்களைப் பற்றி எழுத முனைகிறார்கள். பல எழுத்தாளர்கள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும், அவர்கள் வாழ்வதை முடித்துக்கொள்வதை விட, தேர்வு அல்லது தேவை அல்லது சூழ்நிலை ஆகியவற்றால் உருவாகிறார்கள், ஆகவே, அந்த அனுபவங்களைப் பற்றி எழுதுங்கள். சில புத்தகங்களை புலம்பெயர்ந்த புனைகதை என்று அழைத்தால், மீதமுள்ளவற்றை நாம் என்ன அழைக்கிறோம்? இவரது புனைகதை? பியூரிட்டன் புனைகதை? இந்த வேறுபாடு எனக்கு உடன்படவில்லை. அமெரிக்காவின் வரலாற்றைப் பொறுத்தவரை, அனைத்து அமெரிக்க புனைகதைகளையும் புலம்பெயர்ந்த புனைகதைகளாக வகைப்படுத்தலாம். ஹாவ்தோர்ன் குடியேறியவர்களைப் பற்றி எழுதுகிறார். வில்லா கேதரும் அவ்வாறே இருக்கிறார். இலக்கியத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து, கவிஞர்களும் எழுத்தாளர்களும் தங்கள் கதைகளை எல்லைகளைக் கடப்பது, அலைந்து திரிவது, நாடுகடத்தப்படுவது, பழக்கமானதைத் தாண்டிய சந்திப்புகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளனர். அந்நியன் காவிய கவிதைகளில், நாவல்களில் ஒரு தொல்பொருள். அந்நியப்படுதலுக்கும் ஒருங்கிணைப்பிற்கும் இடையிலான பதற்றம் எப்போதும் ஒரு அடிப்படை கருப்பொருளாக இருந்து வருகிறது.


ஜும்பா லஹிரி

நீங்கள் எந்த வகையான கதைகளுக்கு ஈர்க்கப்படுகிறீர்கள்? நீங்கள் தெளிவாகத் தெரியுமா?

ஒரு கதையிலிருந்து அடுத்த வாக்கியத்திற்கு என்னைப் படிக்க விரும்பும் எந்தக் கதையிலும் நான் ஈர்க்கப்படுகிறேன். எனக்கு வேறு எந்த அளவுகோலும் இல்லை.

இப்போது என் அலமாரிகளில் உள்ள எல்லா புத்தகங்களும் இத்தாலிய மொழியில் உள்ளன. நான் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக இத்தாலிய மொழியில் முக்கியமாக படித்து வருகிறேன். இதன் விளைவாக நான் மெதுவாக வாசித்தேன். ஆனால் மேலும் கவனமாக, குறைந்த செயலற்ற நிலையில்.

நீங்கள் எப்போதாவது சுய உதவியைப் படிக்கிறீர்களா? நீங்கள் பரிந்துரைக்கும் ஏதாவது?

இலக்கியம் எப்போதுமே இருந்து வருகிறது, அது எப்போதும் எனது ஒரே சுய உதவியாக இருக்கும்.

வளர்ந்து வரும் எந்த இலக்கிய கதாபாத்திரங்களுடனும் நீங்கள் அடையாளம் கண்டீர்களா? உங்கள் இலக்கிய ஹீரோக்கள் யார்?

அனாதைகளுடன், அன்னே ஆஃப் க்ரீன் கேபிள்ஸ், அல்லது முன்னோடிகள், லாரா இங்கால்ஸ் வைல்டரின் கதாபாத்திரங்கள் அல்லது வெவ்வேறு உலகங்கள் மற்றும் பரிமாணங்களுக்கு வெளியே நழுவிய குழந்தைகள், “தி லயன், விட்ச் மற்றும் வார்ட்ரோப்” இல் உள்ள உடன்பிறப்புகளைப் போல நான் அடையாளம் கண்டேன். "சிறிய பெண்கள்" இல் ஜோ என்ற எழுத்தாளர் இருந்தார். "திருமதி. பசில் ஈ. பிராங்க்வீலரின் கலப்பு கோப்புகளிலிருந்து" சகோதரர் மற்றும் சகோதரியை நான் நேசித்தேன், அவர்கள் வீட்டை விட்டு ஓடி அழகு படைப்புகளில் தப்பிப்பிழைக்கின்றனர். நான் அவர்களை ஒருபோதும் சிந்திக்காமல் மெட்ரோபொலிட்டன் ஆர்ட் மியூசியத்திற்கு செல்வதில்லை.

ங்கள் சொந்த குழந்தைகளுடன் என்ன புத்தகங்களை படித்து மகிழ்ந்தீர்கள்? நீங்கள் குறிப்பாக அவர்களுடன் சேர்ந்து படிக்க எதிர்பார்த்திருக்கிறீர்களா?

நானும் எனது கணவரும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு இரவும் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு படித்து வருகிறோம் (எங்கள் மூத்தவர் இப்போது 11 வயது). நாங்கள் இரவுகளை மாற்றுகிறோம். ஆஸ்ட்ரிட் லிண்ட்கிரென் எழுதிய பிப்பி லாங்ஸ்டாக்கிங் தொடர் மற்றும் ரோல்ட் டால் எழுதிய எல்லாவற்றையும் போன்ற ஒரு குழந்தையாக நான் படித்த மற்றும் விரும்பிய புத்தகங்களை மீண்டும் படிப்பதும் பகிர்வதும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். நான் அவர்களுடன் புதிய புத்தகங்களைக் கண்டுபிடிப்பதை நேசித்தேன். கடந்த கோடையில் மேரிரோஸ் வூட் எழுதிய “தி இன்க்ரிகிபிள் சில்ட்ரன் ஆஃப் ஆஷ்டன் பிளேஸ்” என்ற ஒரு பெரிய தொடரை நாங்கள் ஒன்றாகப் படித்தோம். இந்த நாட்களில் நான் என் குழந்தைகளுக்கு இத்தாலிய மொழியில் படிக்க விரும்புகிறேன், அதை அவர்கள் இப்போது பின்பற்றலாம். இட்டாலோ கால்வினோ தழுவிய சில அழகான கட்டுக்கதைகளையும், கியானி ரோடாரியின் "லு ஃபாவோலெட் டி ஆலிஸ்" என்று அழைக்கப்படும் மிகச் சுருக்கமான மற்றும் வேடிக்கையான கதைகளின் மற்றொரு தொகுப்பையும் நாங்கள் படித்தோம். அவர்கள் ஒரு சிறிய சிறுமியைப் பற்றியது, அவர் தற்காலிகமாக பாக்கெட்டுகள், மை பாட்டில்கள் போன்ற விஷயங்களுக்குள் சிக்கிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டுபிடிப்பார்.

இறந்த அல்லது உயிருடன் இருக்கும் எந்த எழுத்தாளரையும் நீங்கள் சந்திக்க முடிந்தால், அது யார்? நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்கள்?

நான் படித்த புத்தகங்களின் எழுத்தாளர்களைச் சந்திக்கும் யோசனை எனக்கு விருப்பமில்லை. அதாவது, நான் என் வழியிலிருந்து வெளியேற மாட்டேன். புத்தகம் எனக்கு உயிருடன் இருந்தால், வாக்கியங்கள் என்னிடம் பேசினால் போதும். ஒரு வாசகரின் உறவு புத்தகத்துடன், சொற்களால், அதை உருவாக்கிய நபருடன் அல்ல. ஆசிரியர் எனக்கு எதையும் விளக்கவோ அல்லது தலையிடவோ நான் விரும்பவில்லை. இருப்பினும், எட்வர்ட் கோரே இறப்பதற்கு முன்பு அவரைச் சந்திக்க விரும்புகிறேன், அவருடைய திறமைக்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டுமென்றால்.

நீங்கள் இலக்கியத்திலிருந்து ஏதேனும் ஒரு கதாபாத்திரமாக இருக்க முடியும் என்றால் நீங்கள் யார்?

"பிரைட்ஸ்ஹெட் ரிவிசிட்டட்" இலிருந்து செபாஸ்டியன் ஃப்ளைட்டாக இருக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் ஆரம்ப அத்தியாயங்களில் மட்டுமே, விஷயங்கள் கீழ்நோக்கி செல்லத் தொடங்கும் முன். நான் எப்போதும் இரவு உணவிற்கு ஆடை அணிய விரும்பினேன்.

அடுத்து என்ன படிக்க திட்டமிட்டுள்ளீர்கள்?

அன்டோனியோ தபூச்சியின் பயணக் கட்டுரைகளைப் படிக்க திட்டமிட்டுள்ளேன்.


Saturday, December 05, 2020

அரபு கலைகளின் வரலாறு

அரபு கலைகளின் வரலாறு

ஒரு காலத்தின் மறுசீரமைப்பில் கலை வேலைகளின் முக்கியத்துவம்

உலகத்தை கருத்தரிக்கும் விதம் தொடர்பாக விஞ்ஞான பகுப்பாய்வின் முன்னேற்றம் ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் குறைவான காலத்திலேயே ஏற்பட்ட ஆழமான மாற்றங்கள், கவிதை மற்றும் கலைகளின் மேல் கிளைகளை நீண்ட காலமாக ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, அவற்றின் இயல்பால் அவை அவர்கள் எப்போதும் ஞானிகளின் விசாரணையிலிருந்து அகற்றப்படுவார்கள். உண்மையில், நட்சத்திரங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியிலும், மனிதர்களின் மாற்றத்திலும், உடல்களின் வீழ்ச்சியிலும் துல்லியமான சட்டங்கள் இருப்பதை மறுக்க முடியவில்லை; ஆனால் ஒரு கவிதை, நினைவுச்சின்னம் அல்லது சிலை ஆகியவற்றின் தோற்றத்தில் உத்வேகம் அல்லது கேப்ரைஸ் தவிர வேறு ஏதேனும் சட்டங்கள் இருந்தனவா? சுருக்க சிந்தனையின் பகுதிகளுக்குத் திரும்பிச் சென்ற கலைஞர் எந்தச் சட்டத்தையும் பின்பற்றவில்லையா, அவருக்கு எந்த எஜமானரும் இல்லையா?

கலை மற்றும் இலக்கியப் படைப்புகள் ஒரு சகாப்தத்தின் உணர்வுகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் தேவைகளை வெறுமனே வெளிப்படுத்துகின்றன என்பதை அதன் விசாரணைகள் விரைவில் காட்டியதால், இந்த நம்பிக்கையின் கவர்ச்சியான கவர்ச்சி அதை விஞ்ஞானம் பகுப்பாய்வு செய்த நாளில் அதன் சிந்தனையை மாற்றுவதைத் தடுக்கவில்லை. அவை மிகவும் வலுவாக வெளிப்படுத்துகின்றன, வரலாற்றில் சிறந்த பக்கங்கள் அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு வயதினரும் விட்டுச்சென்ற படைப்புகள். கலைஞரும் எழுத்தாளரும்

அவர்கள் சுற்றியுள்ள மக்களின் சுவை, பழக்கவழக்கங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் தேவைகளை புலப்படும் வடிவங்களாக மொழிபெயர்ப்பதைத் தவிர வேறொன்றும் செய்ய மாட்டார்கள், இதனால், அவர்கள் சுதந்திரமாகத் தெரிந்தாலும், அவை உண்மையிலேயே மற்றும் சாதகமாக தாக்கங்கள், நம்பிக்கைகள், யோசனைகள் மற்றும் படைப்புகளின் வலையமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, இவை அனைத்தும் உருவாகின்றன ஒரு சகாப்தத்தின் ஆன்மாவை நாம் அழைக்கக்கூடியது, இது அவர்களை மிகவும் திறம்பட பாதிக்கிறது, அது அவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெல்ல அனுமதிக்கிறது. கலையின் முழுப் படைப்பும் அது பிறந்த யுகத்தின் பொருள் வெளிப்பாடாகும், ஆகவே, பார்த்தீனான் பொற்காலத்தின் ஒரு கிரேக்கரின் கருத்துகளையும் தேவைகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினால், எஸ்கூரியல் இரண்டாம் பிலிப் நூற்றாண்டிலிருந்து ஒரு விண்வெளி வீரரின் உணர்வுகளை மொழிபெயர்க்கிறது , மற்றும் இன்று முதலாளித்துவ வாழ்க்கையின் ஏழு மாடி கட்டிடம்.

அனைத்து கலைப் படைப்புகளும், அவற்றைப் படிக்கத் தெரிந்தால், அவை தோன்றிய நேரம் என்ன என்பதை உறுதியாகக் கூறும். ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் அதன் கலை மற்றும் இலக்கியம் உள்ளது, ஏனென்றால் கலை மற்றும் இலக்கியம் பூர்த்தி செய்ய மட்டுப்படுத்தப்பட்ட சிறப்பு தேவைகளும் உள்ளன. மசூதி, ஒரு கோயில், பள்ளி, மருத்துவமனை மற்றும் சத்திரம் ஆகிய இரண்டாக இருப்பதால், நபி சீடர்களிடையே சிவில் மற்றும் மத வாழ்க்கையின் முழுமையான இணைவை வெளிப்படுத்துகிறது. அல்ஹம்ப்ராவைப் போன்ற ஒரு அரபு அரண்மனை, அதன் அலங்காரமற்ற வெளிப்புறம் மற்றும் பிரகாசமான மற்றும் உடையக்கூடிய உட்புறத்துடன், உள்நாட்டு வாழ்க்கையை அனுபவித்த ஒரு அழகிய, தனித்துவமான மற்றும் மேலோட்டமான மக்களின் இருப்பை வெளிப்படுத்துகிறது, நாளை பற்றி சிந்திக்கவில்லை, எதிர்காலத்தை விட்டு வெளியேறியது கடவுளின் கைகள். எனவே, கல்லில் எழுதப்பட்டதை விட தெளிவாக எதுவும் எழுதப்படவில்லை என்று சரியாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், கல் கலைப் படைப்புகளில் பேசுவது மட்டுமல்லாமல், எல்லா பிளாஸ்டிக் வேலைகளும் அதைப் புரிந்து கொள்ளத் தெரிந்தவர்களிடம் தெளிவாகப் பேசுகின்றன; நினைவுச்சின்னங்கள் பொதுவான குறிப்புகள், ஒரு புத்தகத்தின் பிளவுகள் அல்லது அதன் அத்தியாயங்களின் சுருக்கங்களை நமக்கு அளித்தால், அதற்கு பதிலாக விரிவான கலையின் தயாரிப்புகள் அவற்றை முடிக்க உதவுகின்றன, மேலும் அந்த காரணத்திற்காக நாம் ஒருபோதும் மிக முக்கியமானவற்றை கூட வெறுக்கக்கூடாது. ஒரு குடம் தண்ணீர், ஒரு குத்து, தளபாடங்கள், மற்றும் கலை ஆயிரம் தொழில்கள் ஒரே நேரத்தில் பணியாற்றிய ஆயிரம் பொருள்கள் ஆகியவை வரலாற்றாசிரியர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பாதுகாப்பான ஆவணங்களில் ஒன்றாகும். இதைப் பயன்படுத்த அவர்கள் கற்றுக் கொண்டபோது, ​​அவர்கள் உன்னதமான வரலாற்றை போர்கள், பரம்பரை மற்றும் இராஜதந்திர சூழ்ச்சிகளின் பொதுவான பட்டியலாக எழுத மாட்டார்கள், குழந்தைத்தனமான மதிப்பீடுகளில் மூடப்பட்டிருக்கும், அவை ஆராயக்கூட கூட தகுதியற்றவை.

கலை மற்றும் இலக்கியத்தின் ஒரே தயாரிப்புகள் இழிவுபடுத்தப்பட வேண்டும், ஏனென்றால் அவை நலிந்த இனங்களின் கற்பனையான தேவைகளுக்கு மட்டுமே ஒத்திருக்கின்றன, அவை நவீன தேவைகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய பழங்கால நினைவுச்சின்னங்களின் சேவல் பிரதிகள், எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பள்ளி அல்லது ஒரு ரயில் நிலையம் கோதிக். நிலப்பிரபுத்துவ கோட்டையை பாதுகாக்காமல் நிலப்பிரபுத்துவ கோட்டையை புரிந்து கொள்ள முடியாது, மேலும் அதன் கோபுரத்தை ஒரு நவீன பண்ணையில் வைப்பது நகைப்புக்குரியது, நம் காலத்தின் ஒரு முதலாளித்துவ மோசடி கார்லோஸ் வி போன்ற கவசத்தில் நடப்பதைப் போலவே கேலிக்குரியது. இந்த கவசம், திணிப்பதாகத் தெரிகிறது

பெரிய சக்கரவர்த்தியின் குதிரையேற்ற சிலை மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது, ஏனென்றால் அதைப் பார்க்கும்போது, ​​போர்கள் தேவைப்பட்டபோது அதை நினைவில் கொள்கிறோம்; ஆனால் ஒரு விவசாயி அல்லது ஒரு நீதிபதியின் தோள்களில், அது நம்மை சிரிக்க வைக்கும் திறன் கொண்ட கருத்துக்களை மட்டுமே ஊக்குவிக்கும். எந்தவொரு கலைப் படைப்பும் அதன் காலத்திற்குள் அல்லது அதன் சூழலில் இல்லாததால், அதன் பொருளை முற்றிலுமாக இழந்து அருங்காட்சியகத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். கிரேக்கத்தின் நீல வானத்தின் கீழ் மற்றும் அக்ரோபோலிஸிலிருந்து ஏதென்ஸில் ஆதிக்கம் செலுத்தும், பார்த்தீனான் கற்பனை செய்யக்கூடிய மிக அழகான கோயில்களில் ஒன்றாகும்; ஆனால் பாரிஸில் உள்ள மேடலின் சதுக்கத்தில் அவரைப் பற்றி நாம் காணும் நகல் மோசமான குளிர்ச்சியானது, மேலும் அதைச் சுற்றியுள்ள உயரமான கட்டிடங்கள் மாதிரியின் விகிதாச்சாரத்தை மிகைப்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் அதை கோரமானதாக ஆக்கியிருக்கும்.

படம் 283 - கோர்டோபாவில் ஒரு அரேபிய கிணற்றிலிருந்து கல் முனை;  இரண்டாவது புகைப்படம்.

படம் 283 - கோர்டோபாவில் ஒரு அரேபிய கிணற்றிலிருந்து கல் முனை; இரண்டாவது புகைப்படம்.

 

ஆகையால், நிறுவனங்களைப் போலவே கலைப் படைப்புகளிலும் இது நிகழ்கிறது: அவை பிறப்பதைக் கண்ட மக்களின் உணர்வுகள், தேவைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளின் வெளிப்பாடு; அந்த உணர்வுகள், தேவைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் மாற்றப்படும்போது, ​​கலைகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களும் மாற்றப்பட வேண்டும். பிற ஆவணங்கள் இல்லாத நிலையில், இடைக்கால காலங்களுடன் ஒப்பிடும்போது மறுமலர்ச்சி கலைப் படைப்புகள் நவீன உலகம் ஆழமாக மாற்றப்பட்டுள்ளன என்பதை நமக்கு நிரூபிக்க போதுமானதாக இருக்கும். ஒரு மக்கள் தங்கள் மதம், மொழி, நிறுவனங்கள் மற்றும் கலைகளை ஏற்றுக்கொள்ள மற்றொருவரை கட்டாயப்படுத்தலாம்; இந்த புதிய கூறுகள் தவிர்க்க முடியாமல் அவற்றை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களின் தேவைகளுக்குத் தேவையான மாற்றங்களுக்கு உட்படுகின்றன என்பதை நெருக்கமான ஆய்வு எப்போதும் காட்டுகிறது. இஸ்லாத்திலிருந்து பெறப்பட்ட நிறுவனங்கள் பெர்சியாவிலும் இந்தியா, எகிப்து அல்லது ஆபிரிக்காவில் உள்ளதைப் போலவே இல்லை, கலைகளும் வேறுபடுகின்றன.

கலீஃப் உமரின் நாணயங்கள்.

படம் 281 மற்றும் 285

கலீஃப் உமரின் நாணயங்கள்.

கலைகள் என்பது ஒரு மக்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் உணர்வுகளின் வெளிப்பாடாக இருப்பதால், அவற்றை மாற்றும் திறன் கொண்ட காரணிகள் சமூகங்களை பாதிக்கும் பலவையாகும்; ஒவ்வொன்றின் செயல்திறனையும் படிப்பதற்கு, மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வேலை அவசியம், அதை இந்த புத்தகத்தில் சேர்க்க முடியாது. அத்தகைய ஆய்வு இன்னும் தொடங்கும், அவ்வாறு செய்த பின்னரே கலைப் படைப்புகளின் மொழியை எளிதில் புரிந்துகொள்ள முடியும்; தற்போதுள்ள அறிகுறிகள் தொடர்ச்சியாக பாதுகாப்பான வழியில் அவற்றை விளக்குவதற்கு எங்களுக்கு உதவ மிகவும் பொதுவானவை.

II

அரபு கலைகளின் தோற்றம்

அரபு நாகரிகத்தின் ஆரம்ப காலத்துடன் தொடர்புடைய எந்த நினைவுச்சின்னத்தையும், ஒரு அரண்மனை, ஒரு மசூதி அல்லது வெறுமனே எந்தவொரு பொருளையும் ஒரு பார்வை, அது ஒரு இன்க்வெல், ஒரு குத்துச்சண்டை அல்லது குரானின் பிணைப்பு என இருந்தாலும், இந்த கலைப் படைப்புகள் மிகவும் சிறப்பியல்புடையவை என்பதை சரிபார்க்க போதுமானது அதன் தோற்றம் குறித்து நாம் தவறாக இருக்க முடியாது; பெரிய மற்றும் சிறிய அரபு கலைகளின் தயாரிப்புகள், பிற மக்களுடன் எந்தவிதமான முக்கிய தொடர்பையும் கொண்டிருக்கவில்லை, அவற்றின் அசல் தன்மை முழுமையானது போலவே தெளிவாகத் தெரிகிறது.

உச்சக்கட்ட காலங்களிலிருந்து ஆராய்வதற்குப் பதிலாக, அவர்களின் நாகரிகத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே நாம் அவற்றைப் படிக்கிறோம், அவை அவர்களுக்கு முந்தைய பாரசீக மற்றும் பைசண்டைன் கலைகளுடன் தெளிவாகத் தொடர்புடையவை.

கிழக்கின் சில மக்களுடன் அரபு கலைகளின் பழமையான தயாரிப்புகளின் இந்த உறவிலிருந்து, பல ஆசிரியர்கள் அரபுக்கு அசல் கலை இல்லை என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள். அனைத்து மக்களும், தனிப்பட்ட படைப்புகளைத் தயாரிப்பதற்கு முன்பு, அவர்கள் செய்ததைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பதையும், பாஸ்கல் மிகச் சிறப்பாகச் சொல்வது போலவும் மறுக்கமுடியாது: "பல நூற்றாண்டுகளின் போக்கில் இருந்த ஆண்களின் முழு வாரிசும் எப்போதும் இருக்கும் அதே மனிதராகவே கருதப்படலாம் கற்றலை ஒருபோதும் நிறுத்த வேண்டாம் ". ஒவ்வொரு தலைமுறையும் முந்தையவற்றால் திரட்டப்பட்ட புதையல்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தொடங்குகிறது, மேலும், முடிந்தால் அவற்றை பின்னர் சேர்க்கிறது.

எந்த மக்களும் இந்தச் சட்டத்தைத் தவிர்த்ததில்லை, அதை அடைவது யாருக்கும் புரியாது. இன்னும் சமீபத்திய காலகட்டத்தில், கிரேக்க நாகரிகத்தின் தோற்றம் எங்களுக்கு முற்றிலும் தெரியாததால், அது மற்ற மக்களுக்கு எதுவும் கடன்பட்டிருக்கவில்லை என்று கருதப்பட்டது; எவ்வாறாயினும், விஞ்ஞானம் முன்னேறும்போது, ​​கிரேக்கக் கலை அதன் தோற்றம் அசீரியா மற்றும் எகிப்தில் இருப்பதை நிரூபித்தது, இது மற்ற மக்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டது, இதனால் மனிதனின் தோற்றத்துடன் நம்மை இணைக்கும் சங்கிலியின் பெரும்பாலான இணைப்புகள் அவர்கள் இழக்கவில்லை என்றால், நாங்கள் படிப்படியாக வண்டுகளுக்குச் செல்வோம்

தனக்கு முந்தைய விலங்குகளிடமிருந்து மனிதன் தன்னை வேறுபடுத்திக் கொள்ளாத கல் யுகங்கள்.

அரேபியர்கள், கிரேக்கர்கள், ரோமானியர்கள், ஃபீனீசியர்கள், எபிரேயர்கள், முதலியன, கடைசியில் எல்லா மக்களும் கடந்த காலத்தைப் பயன்படுத்திக் கொண்டனர், ஏற்கனவே செய்யப்பட்டுள்ளதைத் தொடங்குவதற்கு தலைமுறையினரைக் கண்டிக்க விரும்பவில்லை என்றால், மனிதகுலம் இல்லையெனில் செய்ய இயலாது. முதலில், ஒவ்வொரு நபரும் தனக்கு முன் வந்தவர்களிடமிருந்து எதையாவது எடுத்துக்கொள்கிறார், இதையொட்டி அவர் பெற்றதை கொஞ்சம் சேர்க்கிறார். கிரேக்கர்கள் எகிப்தியர்களையும் அசீரியர்களையும் பின்பற்றத் தொடங்கினர், மேலும் சேர்த்தல் மூலம் அவர்கள் உருவாக்காத அறிவை மாற்றினர். ரோமானியர்கள் கிரேக்கர்களைப் பின்தொடர்ந்தனர், ஆனால் இவர்களைக் காட்டிலும் குறைவான கலைஞர்களாக இருந்ததால், அவர்கள் தங்களிடம் இருந்த புதையலைச் சிறிதளவே சேர்த்துக் கொண்டனர், தங்களது கலைப் படைப்புகளுக்கு அச்சிடுவதற்கு தங்களை மட்டுப்படுத்திக் கொண்டனர், இது கம்பீரமான ஆடம்பரத்தைக் குறிக்கும், இது அவர்களின் திணிக்கும் பேரரசின் பிரதிபலிப்பு என்று கூறப்படும்; அவர்கள் தங்கள் தலைநகரை கான்ஸ்டான்டினோப்பிளுக்கு மாற்றியபோது, ​​கலை மாறியது, புதிய இனங்களுடன் தொடர்புபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட புதிய சேர்த்தல்களின் விளைவாக; கிரேக்க-ரோமானிய செல்வாக்கு ஓரியண்டலில் சேர்ந்தது, அதன் போட்டியில் இருந்து பைசண்டைன் என்று அழைக்கப்படும் சிறப்புக் கலை விரைவில் பிறந்தது.

காட்டுமிராண்டிகள் மேற்கைக் கைப்பற்றியபோது, ​​அவர்கள் லத்தீன் நாகரிகத்தால் எஞ்சியிருக்கும் கூறுகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்டனர், அதே நேரத்தில் அவர்களின் தேவைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் தொடர்பான மாற்றங்களையும் சுமத்தினர்; இதனால் பைசண்டைன் மற்றும் காட்டுமிராண்டித்தனமான மடிப்புகளுடன் லத்தீன் பாணி மேற்கு ரோமானஸ் பாணியில் ஆனது, இது படிப்படியாக மாற்றங்கள் மூலம் இடைக்காலத்தின் கோதிக்கை உருவாக்கியது. 15 ஆம் நூற்றாண்டில், முன்னேற்றம், செல்வம் மற்றும் கல்வி ஆகியவை கருத்துக்களையும் உணர்வுகளையும் மாற்றியது, கலை மீண்டும் மாறியது; இது கிரேக்க-லத்தீன் பழங்காலத்தின் பாணிக்குத் திரும்பியது, மேலும் அதை சமூக மற்றும் புவியியல் சூழலின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றுவதன் மூலம், மறுமலர்ச்சி கட்டிடக்கலை தோன்றியது. ஆனால் கலை தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து, பிரான்சின் XIV லூயிஸின் காலத்தில் கனமாகவும் கம்பீரமாகவும் மாறியது, லூயிஸ் XV இன் வடிவத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டு இப்போது சாதாரணமான மற்றும் சமத்துவவாதி.

படம்_ 286 - அரபு ப்ரூச் (சிரியா); ஆசிரியரின் புகைப்படம்.

படம்_ 286 - அரபு ப்ரூச் (சிரியா);  ஆசிரியரின் புகைப்படம்.

 

படம் 287 - அரபு வெள்ளி அலங்காரம் (சிரியா);  ஆசிரியரின் புகைப்படம்.

படம் 287 - அரபு வெள்ளி அலங்காரம் (சிரியா); ஆசிரியரின் புகைப்படம்.

பண்டைய காலங்களிலிருந்து இன்றுவரை இணைக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடக்கலை வரலாற்றில் பெரும் சகாப்தங்களின் இந்த பட்டியலில், கடந்த காலத்தின் செல்வாக்கு எப்போதும் இணைந்து வாழ்கிறது. ஆனால் அந்தக் காலங்களில் எதுவுமே அசல் கலை இல்லை என்று முடிவு செய்ய முடியுமா? அவரை ஆதரிக்க யாரும் துணிய மாட்டார்கள். ஆகையால், அரேபியர்கள் தங்களுக்கு முந்தைய நாடுகளிடமிருந்து தங்கள் முதல் கூறுகளை எடுத்துக் கொண்டதால் அது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது.

படம் 288 - அரபு காபி அட்டவணை, வெண்கலத்தில் பை இன்லேஸுடன் ஆசிரியரால்.

படம் 288 - அரபு காபி அட்டவணை, வெண்கலத்தில் பை புகைப்படத்தின் எழுத்தாளரால் பதிக்கப்பட்டுள்ளது .

 

ஒரு மக்களின் உண்மையான அசல் தன்மை அவர்கள் பயன்படுத்தும் பொருள்களை மாற்றும் வேகத்தில் வெளிப்படுகிறது, அவற்றின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அவற்றை மாற்றியமைத்து புதிய கலையை உருவாக்குகிறது. இந்த கட்டத்தில், எந்த மக்களும் அரேபியர்களை மிஞ்சவில்லை, ஆரம்ப நாட்களில் இது கார்டோபாவில் உள்ள மசூதியில் காணப்பட்டதைப் போல அவர்களின் கண்டுபிடிப்பு மேதைகளைக் காட்டுகிறது. உண்மையில், அவர்கள் விரைவில் அவர்களை வேலைக்கு அமர்த்திய வெளிநாட்டு கலைஞர்களுக்கு பரிந்துரைத்தனர், மிகவும் தனித்துவமான தன்மையின் சில புதிய சேர்க்கைகள்; உதாரணமாக, கோர்டோபாவில், பழைய கோயில்களின் நெடுவரிசைகள் கட்டிடத்தின் பெரிய அடிவாரத்திற்கு விகிதாசார உயரத்தை எட்டுவதற்கு உச்சவரம்புக்கு மிகக் குறைவாக இருப்பதைக் கண்டதும், அந்த நெடுவரிசைகளை ஒன்றுடன் ஒன்று ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து, மிகவும் திறமையான வகையின் ஆர்கேட்களின் கலவையை உருவாக்குவதன் மூலம் கட்டிடத்தை மறைத்தன. நாங்கள் துருக்கியர்களை அரேபியர்களுக்குப் பதிலாக வைத்தால்,

அரபு தயாரிப்புகளின் அசல் மற்றும் கலைத் தகுதி, அவற்றை மரபுரிமையாகக் கொண்ட மக்களை ஆச்சரியப்படுத்தும் குணங்கள், மற்றும் அங்கீகரிக்க, இந்த வேலையின் செதுக்கல்களை நாடுவது போதுமானது, எனவே, உலக அரங்கில் இந்த மக்கள் தோன்றியதிலிருந்து, கிழக்கு முழுவதுமே அவரைப் பின்பற்றத் தொடங்கியுள்ளன, மேற்கு நாடுகள் கிரேக்கர்களையும் ரோமானியர்களையும் பின்பற்றுகின்றன, பின்பற்றுகின்றன.

அரபு கலையின் இந்த சாயல்களில், அசல் கலையை இந்த தன்மை இல்லாதவற்றிலிருந்து பிரிக்கும் ஆழமான வேறுபாட்டை நாம் அனைவரும் காணலாம், ஏனென்றால் அரேபியர்களை மாற்றிய மக்கள், நாடுகளின்படி, பைசண்டைன், அரபு, இந்து, பாரசீக கூறுகளை எதிர்கொள்கின்றனர், முதலியன, மிகவும் வேறுபட்டவை; அவை அனைத்தையும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்த்திருந்தாலும், அவற்றின் பலவகைகள் இருந்தபோதிலும், அவர்களிடமிருந்து ஒருபோதும் ஒரு புதிய கலவையை எடுக்க முடியவில்லை. இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மங்கோலியன் நினைவுச்சின்னத்திலிருந்து, அத்தகைய பகுதி பாரசீக, மற்ற இந்து மற்றும் மூன்றாவது அரபு என்று எப்போதும் கூறலாம், துருக்கியர்களால் கட்டப்பட்ட நினைவுச்சின்னங்களுடனும் இதுவே நிகழ்கிறது, அவை ஒருபோதும் ஒன்றிணைக்காமல் கூறுகளை ஒன்றுடன் ஒன்று கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஸ்பெயினின் அரண்மனைகள் மற்றும் கெய்ரோவின் மசூதிகள் போன்ற அரபு நினைவுச்சின்னங்களுக்கு ஈடாக,

படம் 289 - வெள்ளி பொறிக்கப்பட்ட வெண்கலத்தில் காபி டேபிள் டாப், 12 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து, கெய்ரோவில் ஆசிரியரால் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது.

படம் 289 - 12 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து, வெள்ளியால் பொறிக்கப்பட்ட வெண்கலத்தில் காபி அட்டவணையின் மேல், எழுத்தாளர் கெய்ரோவில் புகைப்படம் எடுத்தார்.

ஒரு இனத்தின் அசல் மனோபாவத்தை எதைக் குறிக்கிறது என்பதில் இப்போது நாம் விரல் வைக்கிறோம், அது இருப்பதால், அதன் தரம் என்னவென்றால், அதை ஒருங்கிணைக்கும் கூறுகளில் அதன் சொந்த பிராண்டை எவ்வாறு அச்சிடுவது என்று தெரியும். ஒரு நிலையான மற்றும் ஒரு ஜோடி பூட்ஸ் இரண்டையும் கலை மற்றும் அசல் தன்மையுடன் உருவாக்கலாம். பாரசீக அல்லது அரபு அலங்காரத்தின் சில அம்சங்களைச் சேர்த்து, கான்ஸ்டான்டினோப்பிளில் துருக்கியர்கள் செய்ததைப் போல, ஹாகியா சோபியா மசூதி பத்து மடங்கு புனரமைக்கப்பட்டாலும், அதில் அனைத்து கலை அசல் தன்மையும் இல்லை என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

III

அரபு கலைகளின் அழகியல் முக்கியத்துவம்

அரபு கலைகளின் தோற்றத்தை கையாண்டபின்னும், அவற்றின் மிகச்சிறந்த அசல் தன்மையை நிரூபித்தபின்னும், அவற்றின் அழகியல் முக்கியத்துவத்தை நாம் ஆராய்வது இயல்பானது, இருப்பினும் ஒரு நிலையான அளவுகோல் இல்லாததால் எந்தவொரு பாராட்டும் ஒரு தனிப்பட்ட கருத்துக்கு குறைக்கப்படுகிறது, அது நிறைய அதிகாரத்தை பறிக்கிறது. சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, பயன்பாட்டால் நாம் வழிநடத்த முடியாது, அதாவது, கலைப் பணியை அதன் நோக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைப்பதன் மூலம், வீடுகள் மற்றும் நினைவுச்சின்னங்கள் அமைக்கப்படலாம் மற்றும் பல்வேறு பொருள்கள் அவற்றின் கலைத் தகுதி சமமாக இல்லாமல் குறைவாகப் பயன்படுகின்றன.

ஒரு கலைப் படைப்பின் அழகு அல்லது அசிங்கத்தின் அளவை உறுதியாக தீர்மானிக்க, முதலில் எது அழகானது மற்றும் அசிங்கமானது என்பதை வரையறுப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும், மேலும் இதுபோன்ற சொற்களின் பொருள் இனம், கல்வி, சுற்றுச்சூழல், கணம் மற்றும் பிற காரணிகள், ஒரே சாத்தியமான வரையறை, ஏனென்றால் எல்லா நேரங்களிலும், எல்லா இனங்களிலும், காலங்களிலும் இது ஒரே உண்மைதான்: அழகானது நாம் விரும்புவது, ஏனெனில் அது போதுமானதாக இல்லை என்றாலும், அதை முடிக்க முடியாது விஞ்ஞானம் இன்னும் அளவிட முடியாத முதல் காரணங்களின் அணுக முடியாத பகுதிகளுக்குள் நுழையாமல். ஒரு பொருளை நாங்கள் விரும்புகிறோம், ஏனெனில் இது அமைப்பின் சில நிபந்தனைகளுடன் தொடர்புடையது, அவை ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு வேறுபடுகின்றன, ஆனால் ஒரு இனத்திலிருந்து மற்றொரு இனத்திற்கு வேறுபடுகின்றன, ஆனால் அந்த நிலைமைகள் என்னவென்று சொல்ல முடியாது. அழகு அல்லது முழுமையான அசிங்கம் இயற்கையில் இல்லை, சத்தம் அல்லது ம silence னம், ஒளி அல்லது இருள் கூட இருக்க முடியாது என்பதால். இவை நம் மனதின் படைப்புகள், நவீன உடலியல் சிரமமின்றி தூய மாயைகள் என்பதை நிரூபித்துள்ளது. அழகும் அசிங்கமும் உலகில் சில விஷயங்கள் தோன்றிய நாளில் மட்டுமே தோன்றினமற்றும் சில வடிவங்களில் நம் நினைவுக்கு உள்ள இனிமையாக அல்லது unpleasantly தாக்கம், மற்றும் குறைந்தது சொல்ல வந்தாய், அவர்கள் மகிழ்ச்சி அல்லது வலி ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்ட வழிகளாக இருக்கின்றன, ஆனால்.

படம் 290 - கெய்ரோவில் பழைய அரபு கதவு, ஆசிரியரால் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது.

படம் 290 கெய்ரோவில் பழைய அரபு கதவு, ஆசிரியரால் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது.

 

ஒரு கலைப் படைப்பின் கூறுகள் ஒருவருக்கொருவர் சில உறுதியான உறவுகளைக் கொண்டிருந்தால், அவை நம் உணர்வுகளை இன்பமாக பாதிக்கின்றன, அதேசமயம் இந்த உறவுகள் உணரப்படாவிட்டால், நல்லிணக்கமின்மை வலிக்கு ஓரளவு நெருக்கமான ஒரு உணர்வை உருவாக்குகிறது. முதல் சந்தர்ப்பத்தில், வேலை அழகாக இருக்கிறது என்றும், இரண்டாவதாக அது அசிங்கமானது என்றும் நாங்கள் கூறுகிறோம், ஆனால் சில சேர்க்கைகள் ஏன் கண்கள் அல்லது காதுகளில் விரும்பத்தகாத விளைவைக் காட்டுகின்றன என்பதைக் காட்ட இயலாது, மற்றவர்கள் எதிர் விளைவை ஏற்படுத்துகின்றன. பெல்ட்ரானோ வெறுக்கிற அத்தகைய உணவை ஏன் விரும்புகிறது என்பதை அறிவியல் கண்டுபிடிக்கும் நாளில், அழகியல் ஒரு பெரிய படியை எடுத்திருக்கும். துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த நாள் இன்னும் தொலைவில் உள்ளது.

கலைப் படைப்புகள் தங்களுக்குள் இருப்பதாகத் தோன்றும் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எளிதில் நம்மை ஏமாற்றுவது என்னவென்றால், ஒவ்வொரு இனத்திலும் பெரும்பாலான தனிநபர்கள் அழகின் சில தனித்துவங்களைப் பொறுத்து உடன்படுவதாகத் தோன்றுகிறது, இருப்பினும் அத்தகைய ஒப்பந்தம் தற்போதுள்ள ஒற்றுமையிலிருந்து மட்டுமே விளைகிறது அவர்களின் சொந்த அமைப்பு. இருப்பினும், நாம் வேறொரு இனத்திற்குச் சென்றால், அழகு மற்றும் அசிங்கமான அவர்களின் கருத்து வேறுபட்டது என்பதைக் காணலாம். ஒரு பைசண்டைன் தனது கன்னிகளின் குறுகிய, தட்டையான வடிவங்களை கிரேக்க தெய்வங்களின் தீவிர வடிவங்களுக்கு விரும்பினார்; மெரோவிங்கியன் காட்டுமிராண்டிகள் கிரேக்க-லத்தீன் நாகரிகத்தின் படைப்புகளை விட மனித வடிவங்களின் கச்சா ஓவியங்களை மிகவும் அழகாகக் கருதினர், மேலும் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்த ஒரு காட்டுமிராண்டித்தனத்திற்கு, இது எங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான அசுரத்தன்மையை அவர்கள் ஹோட்டென்டோட் வீனஸ் என்று அழைத்தனர்,

முந்தைய விளக்கங்கள் நம்மை வழிநடத்துகின்றன, அது ஒரு தொடக்க புள்ளியாக செயல்பட்ட வரையறையை நோக்கி, அதாவது அழகாக இருப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது; அழகானது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தைக் கொடுத்து, ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த பெரும்பாலான நபர்களை மகிழ்விப்பதைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் அதை முடிக்க முடியும், ஆனால் நாம் இன்னும் சொல்ல முடியாது.

எங்கள் வரையறை போதுமானதாக இல்லை, கலை என்ன உள்ளடக்கியது மற்றும் கலைஞரைப் பற்றிய எங்கள் கோரிக்கைகள் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உடனடியாக நமக்கு சுட்டிக்காட்ட போதுமானது. இயற்கையில் அவர் தனது மாதிரிகளைத் தேடுகிறார் என்றால், நாம் விரும்பியதை இனப்பெருக்கம் செய்யும்படி அவரிடம் கேட்கிறோம், நமக்கு நன்றாக இருக்கும் அர்த்தத்தில் அவரை மிகைப்படுத்தி, எடுத்துக்காட்டாக, சிற்பி நாம் வழக்கமாக பார்ப்பதை விட அழகாக ஒரு பெண்ணை உறிஞ்சுவதாக புகார் கொடுக்க மாட்டோம் , ஏனெனில் துல்லியமாக இயற்கையின் இந்த அழகுபடுத்தல், ஆனால் அதன் சேவல் நகல் அல்ல, கலையை உருவாக்குகிறது. சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, வீனஸ் டி மிலோ மிக அழகாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் இயற்கையானது ஒரே ஒரு உயிரினத்தில் பல பரிபூரணங்களை சேகரிக்கவில்லை, ஆனால் அதனால்தான் அதை இன்னும் பாராட்டுகிறோம். அதே கலைஞன் தனது சக்திகளைப் பயன்படுத்தி சுருக்கமான மற்றும் நிர்வாண வயதான பெண்ணைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியிருந்தால்,

படம் 291 - பழைய மர குஷன்: கெய்ரோ பீங்கான் மீது தந்தம் பொறித்தலுடன் (ஸ்கீஃபர் சேகரிப்பு);  ஆசிரியரின் புகைப்படத்தின்படி.

படம் 291 - பழைய மர குஷன்: கெய்ரோ பீங்கான் மீது தந்தம் பொறித்தலுடன் (ஸ்கீஃபர் சேகரிப்பு); ஆசிரியரின் புகைப்படத்தின்படி.

 

மறுபுறம், இந்த மரபுகள் மிகவும் இயற்கையான சுவை கூட, குறிப்பாக நலிந்த மக்களில் கூட மாறக்கூடும், அதனால்தான் தங்களை யதார்த்தவாதிகள் என்று அழைக்கும் மக்கள் விரும்புவதைக் காண்கிறோம், அல்லது குறைந்தபட்சம் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்று கற்பனை செய்துகொள்கிறார்கள், ஒரு கலைப் பணிக்கு ஒரு மொத்த மற்றும் அருவருப்பான யதார்த்தம் கவர்ச்சியான பொருள். இயற்கையானது ஒத்த யதார்த்தங்களுக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, அதே சமயம் அழகான பொருள்களைப் பற்றியும் சொல்ல முடியாது, மேலும் கலை இயற்கையை அடிமைத்தனமாக நகலெடுப்பதைக் கொண்டிருந்தால், அதைப் புரிந்து கொள்ளாமல், அது இருக்காது. விரும்பத்தகாத பொருட்களின் நகல்களைப் பெருக்க ஒரு உண்மையான தேவை இருப்பதாகக் கருதினாலும், புகைப்படத்தின் இயந்திர மற்றும் உண்மையுள்ள செயல்முறைகள் போதுமானதாக இருக்கும், ஏனென்றால் இதுபோன்ற விஷயங்களுக்கு எந்தவொரு படைப்பு திறமையும் தேவையில்லை.

அரேபியர்களின் இலக்கிய மற்றும் கலைப் படைப்புகளைப் பார்த்தால் போதும், அவர்கள் இயற்கையை அழகுபடுத்துவதில் எப்போதுமே அக்கறை கொண்டுள்ளனர் என்பதைக் காண்பது போதுமானது, அரபு கலையின் சிறப்பியல்பு அம்சம் கற்பனை, புத்திசாலித்தனம், அற்புதம், மிகுந்த அலங்காரங்கள் மற்றும் கற்பனைகளை உள்ளடக்கியது. விவரங்கள். கவிஞர்களின் இனம் - ஒரு கவிஞருக்கு ஒரு கலைஞன் இல்லாதபோது நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன், - அவர்களின் கனவுகள் அனைத்தையும் நனவாக்கும் அளவுக்கு பணக்காரர்களாக வந்த கவிஞர்களின் இனம், சரிகை போல தோற்றமளிக்கும் இந்த அரண்மனைகளை உருவாக்க விதிக்கப்பட்டது. தங்கம் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற கற்களால் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தவொரு மக்களும் அத்தகைய அதிசயங்களைக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள், வேறு யாரும் அவற்றை மீண்டும் வைத்திருக்க மாட்டார்கள், ஏனென்றால் அவை ஒரு இளமை மற்றும் மாயையான நிலைக்கு ஒத்திருக்கின்றன, அவை என்றென்றும் மங்கிவிடும்.

IV

அராபிக் ஆர்ட்ஸ்

நுண்கலைகள் பொதுவாக ஓவியம், சிற்பம், கட்டிடக்கலை மற்றும் இசை என்று பொருள்படும், மற்றும் தொழில்துறை கலைகள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பொதுப் பயன்பாடுகளுக்கு நுண்கலைகளைப் பயன்படுத்துவதன் தயாரிப்புகளாகும், அவை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இயந்திர செயல்முறைகளின் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகின்றன.

படம் 292 - செவில்லின் அல்காசரில், தூதர்கள் அறையில் ஒரு மர வாசலில் குஷன்.  (ஸ்பானிஷ் பழங்கால அருங்காட்சியகம்).

படம் 292 - செவில்லின் அல்காசரில், தூதர்கள் அறையில் ஒரு மர வாசலில் குஷன். (ஸ்பானிஷ் பழங்கால அருங்காட்சியகம்).

தொழில்துறை கலைகள் என்ற சொற்றொடரின் மதிப்பு இயல்பாகவே விவாதங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது, ஆனால் இந்த மோதல்களை இங்கு தீர்ப்பது எனக்கு இல்லை என்பதால், மட்பாண்டங்கள், கலை கண்ணாடி பொருட்கள், மொசைக்ஸ், தச்சு, மார்க்கெட்ரி, நகைகள் போன்றவை.

நாகரிகத்தின் கருத்தில், தொழில்துறை கலையின் தயாரிப்புகளைப் பற்றிய ஆய்வு நுண்கலைகளைப் போலவே முக்கியமானது, ஒரு மக்களின் நெருங்கிய வாழ்க்கை மற்றும் கலை அறிவைப் பாராட்ட உதவும் அம்சங்களின் விவரங்களில் மிக முக்கியமான விவரங்கள் காணப்படுகின்றன, அல்லது அவற்றைக் கண்டுபிடித்த அல்லது பயன்படுத்தியவர்களின் தேவைகள்.

அரேபியர்களைப் பொறுத்தவரையில், கலை அதன் எல்லாவற்றிலும் தெளிவாகத் தெரிகிறது: ஒரு பேக்கரின் மர முத்திரை, தண்ணீர் வரைவதற்கு ஒரு வாளி, ஒரு பொதுவான சமையலறை கத்தி, அவர்களுக்கு இடையே ஒரு அழகான அம்சம் உள்ளது, இது எந்த அளவிற்கு வெளிப்படுத்துகிறது கலை சுவை, மிகவும் தாழ்மையான கைவினைஞர்களின் அடுக்கில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறது. கலை அதன் பயன்பாடுகளிலிருந்து சுயாதீனமாக உள்ளது, மேலும் இது ஒரு அரிய மற்றும் விலையுயர்ந்த பொருளின் விரிவாக்கத்திலும், முற்றிலும் பொதுவான பொருளின் வெளிப்பாட்டிலும் தன்னை வெளிப்படுத்த முடியும்.

போதுமான ஆவணங்கள் இல்லாததால், இந்த அத்தியாயத்தில் அரபு கலைகளில் நாம் செய்யப்போகும் ஆய்வு மிகவும் முழுமையடையாது, ஏனென்றால் அதன் தோற்றம் மற்றும் மாற்றங்களின் வரலாற்றை யாரும் எழுத முயற்சிக்கவில்லை, அது முன்வைத்த ஆர்வம் இருந்தபோதிலும்.

அரேபியர்கள் எங்களுக்கு வழங்கிய மிக முக்கியமான கலைப் படைப்புகள் அவற்றின் நினைவுச்சின்னங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை ஏராளமானவை என்பதால், அடுத்த அத்தியாயத்தில் அரபு கட்டிடக்கலை வரலாற்றைக் கோடிட்டுக் காட்ட அனுமதிக்கும். எவ்வாறாயினும், அவர்கள் வெற்றிகரமாக பயிரிட்ட மற்ற கலைகளின் வரலாற்றைக் கண்டுபிடிப்பதற்குத் தேவையான பொருட்களைச் சேகரிப்பது மிகவும் விலையுயர்ந்த விசாரணைகளைக் குவிப்பதைக் கோருகிறது, இதனால் நாங்கள் 'எங்கள் முயற்சிகளை நிறைய மட்டுப்படுத்த வேண்டியிருந்தது, இரண்டு நினைவுச்சின்னங்களைப் படிப்பதற்கான எங்கள் பயணங்களில் நம்மை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டோம். இந்த காரணத்திற்காக, இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பொதுவான அறிகுறிகளை மட்டுமே செய்கிறோம், ஆர்ப்பாட்டம் செய்யாமல், கட்டிடக்கலையில் நாம் செய்வோம், அந்த கலைகளில் ஒவ்வொன்றிலும், மற்றொன்றுக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள்.

ஓவியம். - முஸ்லிம்கள் புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் தெய்வீகம் மற்றும் உயிரினங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதைத் தவிர்ப்பதற்கு பொதுவாக ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டனர், உண்மை என்னவென்றால், கோரன் அல்லது குறைந்த பட்சம் அவரது வர்ணனையாளர்கள் இந்த உத்தரவை நபியின் வாயில் வைத்தார்கள்.

படம் 293 - புகைப்படத்தின் படி, கெய்ரோவிலிருந்து பொறிக்கப்பட்ட மர அட்டவணை.

 

 

எவ்வாறாயினும், முஸ்லிம்கள் இந்த மருந்துக்கு மிகவும் தாமதமாக மட்டுமே கலந்துகொண்டனர், முதலில் சதுரங்கம் விளையாடுவது, தங்கம் அல்லது வெள்ளி கிண்ணங்களில் இருந்து குடிப்பது மற்றும் இந்த புனித புத்தகத்தில் தோன்றும் மற்றவர்களுக்கு எதிரான தடைகள் போலவே இருந்தன.

கலீஃபாக்கள் முதன்முதலில் உயிரினங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கான தடையை மீறினர், மேலும் அவர்களின் நாணயங்கள் தங்கள் சொந்த உருவத்தை அச்சிட தயங்கவில்லை என்பதை நிரூபிக்கின்றன.

நாணயங்களில் உள்ள புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் அரபு குவளைகளில் நாம் காணும் குறைவான எண்ணிக்கையும், அரேபியர்கள் வரைவதற்கான திறனைப் பற்றிய பயனுள்ள அறிகுறிகளை நமக்குத் தருகின்றன, ஆனால் வண்ணத்தைப் பற்றிய அவர்களின் அறிவு மதிப்பு என்ன என்பதை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தாமல், இதைப் பற்றி அரபு ஓவியர்களின் பல பள்ளிகள் இருந்தன என்பதை எங்களுக்குத் தெரிவிக்கும் அதன் வரலாற்றாசிரியர்களின் சாட்சியங்களுடன் நாம் ஒட்டிக்கொள்ள வேண்டும். விவேகமான வரலாற்றாசிரியர் அல்மக்ரிசி முஸ்லீம் ஓவியர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுத வந்தார், மேலும் ஹெஜ்ராவின் 460 ஆம் ஆண்டில் கலீஃப் அல்முஸ்தான்சீரின் அரண்மனை பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டபோது, ​​ஆயிரம் துண்டுகள் கேன்வாஸ் கிடைத்தன, அதில் அனைத்து அரபு கலீபாக்களும் பிரதிநிதித்துவம் செய்யப்பட்டனர், வீரர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் , மற்றும் தங்கம், பட்டு மற்றும் வெல்வெட் ஆகியவற்றால் ஆன நாடாக்கள்,

அல்மக்ரிசியின் கணக்குகள் நம் சகாப்தத்தின் பத்தாம் நூற்றாண்டில் கெய்ரோவில் உள்ள அரபு ஓவியர்களைப் பற்றி ஒரு நல்ல யோசனையைத் தருகின்றன. அதே எழுத்தாளர் இரண்டு பாதாமைப் பற்றி பேசுகிறார், ஒன்று வெள்ளை முக்காடுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் ஒரு கருப்பு பின்னணியில் வரையப்பட்டிருக்கிறது, அது குறிப்பிடப்பட்ட சுவரில் ஒன்றிணைவது போல் தோன்றியது; மற்றொன்று, சிவப்பு நிற உடையணிந்து, மஞ்சள் பின்னணியில் வரையப்பட்டிருந்தது, பார்வையாளர்களைச் சந்திப்பதற்கு மாறாக இருந்தது. கெய்ரோவில் உள்ள ஒரு அரண்மனைக்குள் அல்மக்ரிசி ஒரு வர்ணம் பூசப்பட்ட படிக்கட்டு ஒன்றை உருவாக்குகிறார், அது உண்மை என்ற சரியான தோற்றத்தை அளிக்கிறது என்று அந்த காலத்தின் ஓவியர்கள் முன்னோக்கின் வளங்களை அறிந்திருப்பார்கள். பல அரபு கையெழுத்துப் பிரதிகளில், குறிப்பாக இயற்கை வரலாறு, குதிரைக் கல்வி போன்றவற்றைக் கையாளும் ஆவணங்கள் உள்ளன

புள்ளிவிவரங்கள்; அரேபியர்களால் விளக்கப்பட்ட அல்-ஹரிரி அமர்வுகளிலிருந்து இன்னும் பல பண்டைய கையெழுத்துப் பிரதிகள் உள்ளன , மேலும் காசிரி 12 ஆம் நூற்றாண்டின் கையெழுத்துப் பிரதியை எஸ்கூரியலில் விவரிக்கிறார், அங்கு அரபு மற்றும் பாரசீக மன்னர்கள், ராணிகள், சிறந்த கதாபாத்திரங்கள், தளபதிகள் போன்ற நாற்பது நபர்கள் இருந்தனர். முதலியன

படம் 294 - அரபு மர காபி அட்டவணை, கெய்ரோவில் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது.

294 படம் - மரத்தில் அரபு மையத்தின் அட்டவணை , கெய்ரோவில் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது.

நீதிமன்ற அறையின் கூரையில் அரபு தலைவர்கள் ஆலோசனையைக் கொண்டாடுவது, ஒரு கிறிஸ்தவ நைட்டிக்கு எதிராக ஒரு மூரிஷ் நைட்டியின் வெற்றிகரமான போராட்டம் போன்ற பல்வேறு பாடங்களைக் குறிக்கும் ஓவியங்கள் உள்ளன என்பதையும், இந்த ஓவியங்களின் தோற்றம் குறித்து முரண்பாடுகள் இருந்தாலும், அல்ஹம்ப்ராவுக்கு வருபவர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். லாவோயிக்ஸ் அரேபியர்களுக்கு குறைந்தது ஒரு பகுதியையாவது காரணம் கூறத் தயங்குவதில்லை; நிச்சயமாக என்னவென்றால், எங்கள் கருத்துப்படி, அவர்களை யார் செய்தாலும் ஓவியம் பற்றி அதிகம் தெரியாது.

ஆகவே, இந்த வகை கலைஞர்களைத் தீர்ப்பது மிகக் குறைந்த தரவுகளுடன் சாத்தியமில்லை, மேலும் விலங்குகள் மற்றும் அவர்களின் கையெழுத்துப் பிரதிகளில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட அல்லது உலோகத்தில் பொறிக்கப்பட்ட மக்களால் வடிவமைப்பாளர்களாக அவர்களின் குறிப்பிடத்தக்க திறமையைப் பாராட்டுவது எளிதாக இருக்கும்.

அரபு வரைபடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உயிரினங்கள் பெரும்பாலும் கல்வெட்டுகள் மற்றும் அரேபியாக்களால் சூழப்பட்டுள்ளன, சில சமயங்களில் அரபு எழுத்துக்கள் கூட விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின் கலவையால் உருவாகின்றன, அவை கேப்ரிசியோஸ் நிலைகளில் வைக்கப்படுகின்றன. பாரிஸின் தேசிய நூலகத்தில் 13 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஒரு கிண்ணம் உள்ளது, அதில் வெளியில் இருந்து ஒரு ஃப்ரைஸ் இயங்குகிறது, மேலும் இது மக்களின் மனநிலையால் அரபு எழுத்துக்களில் ஒரு புராணக்கதையை உருவாக்குகிறது.

கதாபாத்திரங்களுடன் நன்கு அறியப்பட்ட அரபு குவளை செயின்ட் லூயிஸின் ஞானஸ்நானம் ஆகும், இது லூவ்ரில் உள்ளது மற்றும் பிரான்சின் அரச இளவரசர்களை ஞானஸ்நானம் பெற நீண்ட காலம் பணியாற்றியது. மற்ற காலங்களில், சாவோ லூயிஸ் தனது சிலுவைப் போர்களில் இருந்து அவரைக் கொண்டுவந்தார் என்று கருதப்பட்டது, ஆனால் லாங்பீரியர் 13 ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு படைப்பாக நிரூபிக்கப்பட்டார், அவரை ஆதிக்கம் செலுத்தும் லிஸ் பூக்கள் அதே அல்லது அடுத்த நூற்றாண்டில் செய்யப்பட்டவை என்று நினைத்துக்கொண்டார். எவ்வாறாயினும், எகிப்தின் அரபு நினைவுச்சின்னங்களின் அலங்காரங்களில் லிஸ் மலர் அல்லது குறைந்தபட்சம் அதற்கு ஒத்த ஒரு சின்னம் தொடர்ந்து இடம்பெறுகிறது என்பதை நான் கவனிக்கிறேன்.

நாடுகளின்படி மாறுபடும் ஒரு காலத்திலிருந்து, அனிமேஷன் செய்யப்பட்ட மனிதர்களின் புள்ளிவிவரங்கள் அரபு படைப்புகளிலிருந்து முற்றிலும் மறைந்துவிடும்; இது கோரியோவைப் பின்பற்ற விரும்பிய சட்டத்தின் மருத்துவர்களின் கட்சியை வென்றதால், அதன் கோரிக்கைகளுக்கு அடிபணிய வேண்டியது அவசியம் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது.

பாரசீகர்கள் மற்றும் மங்கோலியர்கள் போன்ற இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள், குரானின் தடைகள் குறித்து சிறிதும் கவனம் செலுத்தவில்லை, அவை அவர்களுக்குப் பொருந்தாது, இதனால் பெர்சியாவில் அனிமேஷன் செய்யப்பட்ட மனிதர்களின் பல பிரதிநிதித்துவங்கள் உள்ளன, அவை மிகவும் நல்லவை

பூக்களின் விலங்குகள், அவை சிறியவை என்றாலும் அவை அருமை; மனிதர்கள் பொதுவாக சாதாரணமானவர்கள்.

சிற்பம். - அரேபியர்களின் சிற்பங்கள் அவற்றின் ஓவியங்களைப் போலவே பற்றாக்குறையாகவும், ஓவியம் போலவே, நாளாகமங்களில் காணப்படும் அறிகுறிகளிலும், போதுமான அளவு எஞ்சியுள்ளவற்றிலும் நாம் திருப்தியடைய வேண்டும்.

படம் 295 - அரபு சிக்னெட், மரத்தால் ஆனது, ஒரு பேக்கரால்.

படம் 295 - அரபு சிக்னெட், மரத்தால் ஆனது, ஒரு பேக்கரால்.

எகிப்திய கலீபாவுக்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் நாங்கள் குறிப்பிட்டோம், யாருடைய அரண்மனையில் அனைத்து பெண்களின் சிலைகளும் காணப்பட்டன, ஸ்பெயினின் அரபு நாளேடுகளில் இதே போன்ற கணக்குகள் உள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக, அப்தெரராமனின் புகழ்பெற்ற அரண்மனையில் பல சிலைகள் இருந்தன, அவற்றில் அவர் தோன்றினார் உங்கள் காதலிகளில் ஒருவர்.

அரபு சிலைகளிலிருந்து, அல்ஹம்ப்ராவின் முற்றத்தில் உள்ள அருமையான சிங்கங்கள், பிசாவின் கல்லறையில் இருக்கும் வெண்கல க்ரிஃபோன், மற்றும் ஒரு வெண்கல சிங்கம் போன்ற முக்கியமில்லாத எச்சங்கள் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தன, இவை அனைத்தும் வாய் மூலமாக செயல்பட்டு Fcrtuny சேகரிப்பிலிருந்து வந்தவை, இவை அனைத்தும் அதிகமானவை ஒரு பயன்பாட்டு நோக்கத்திற்காக, கலையை விட தொழில்துறை கலை. அத்தகைய தரவுகளால் உண்மையான அரபு சிற்பத்தை தீர்மானிக்க முடியாது.

உலோக மற்றும் விலைமதிப்பற்ற கல் வேலை. - நகைகள், நகைகள், மார்க்கெட்டரி மற்றும் செதுக்குதல். - உலோகங்களுடன் பணிபுரியும் கலை அரேபியர்களால் முழுமையாக்கப்பட்டது, சில படைப்புகளில் மிகச் சிறந்ததாக இருப்பதால் இன்றும் அதைப் பொருத்துவது கடினம்: அவற்றின் ஜாடிகளும் ஆயுதங்களும் வெள்ளி கல்வெட்டுகள், பற்சிப்பிகள் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற கற்களால் மூடப்பட்டிருந்தன. சிறந்த கற்களை மெருகூட்டுவது, சின்னங்கள் மற்றும் கல்வெட்டுகளால் அவற்றை மூடுவது, ராக் படிகத்தைப் போன்ற கடினமான ஒரு பொருளைக் கொண்டு, புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் உருவங்களால் மூடப்பட்ட பெரிய துண்டுகள், அதன் சாயல் மிகவும் கடினமாக இருக்கும், 10 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து, லூவ்ரில், பாறையால் செய்யப்பட்ட மதுபானங்களுக்கான கண்ணாடி கிண்ணம்.

அரேபியர்கள் தங்கள் கண்டுபிடிப்பு மேதைகளை நிரூபித்தனர், குறிப்பாக ஆயுதங்கள், குவளைகள், தட்டுகள், நீர் ஜாடிகள் மற்றும் பிற பாத்திரங்களை தயாரிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட உலோகங்கள், இது குறிப்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட நகரத்தின் பெயரிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட டமாஸ்குவினாரியா (டாக்ஸியர் கலை, பொறிக்கப்பட்ட) பெயரைப் பெற்றது. பயிற்சி. உண்மையில், டமாஸ்கஸ் மற்றும் மொசூல் ஆகியவை இந்த புனைகதையின் மிக முக்கியமான புள்ளிகளாக இருந்தன; இருப்பினும், இது முதல் நகரத்தில் இன்னும் இருந்தபோதிலும், அது ஏற்கனவே நிறைய வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது, மேலும் இந்த சிதைவு நிச்சயமாக காலத்திலிருந்தே உள்ளது

டமாஸ்கஸால் கைப்பற்றப்பட்ட திமூர், அவருடன் சமர்கண்ட் மற்றும் கோராசோவுக்கு அனைத்து கவச கலைஞர்களுக்கும் அழைத்துச் சென்றார்.

மிகப் பழமையான டமாஸ்குவினாரியா படைப்புகள் 10 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து வந்தன, மேலும் பெரும்பாலானவை 12 மற்றும் 13 ஆம் நூற்றாண்டுகளிலிருந்து வந்தவை.

படம் 296 - XI பாரசீக-அரபு பாணி சாக்லின் வால்ட் (ஸ்பானிஷ் பழங்கால அருங்காட்சியகம்).

படம் 296 - XI பாரசீக-அரபு பாணி சாக்லின் வால்ட் (ஸ்பானிஷ் பழங்கால அருங்காட்சியகம்).

கெய்ரோவில் பணியாற்றுவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியவை டமாஸ்கஸில் மட்டுமே உள்ளன என்பதைக் குறிப்பிடுகின்ற போதிலும், கிழக்கில் பொறிக்கும் கலைக்கு பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறைகளின் விளக்கத்தை நான் லாவோயிக்ஸிலிருந்து எடுத்துக்கொள்கிறேன், ஏனென்றால் கெய்ரோவின் கைவினைஞர்கள் பொறிக்கத் தெரிந்தவர்கள் இன்று மிகவும் குறைவு, மற்றும் கலைப்பொருட்கள் அந்த நகரத்தின் பஜாரில் நான் கண்ட செம்பு கிட்டத்தட்ட அனைத்தும் டமாஸ்கஸிலிருந்து வந்தது.

டமாஸ்கஸிலிருந்து வரும் பெரும்பாலான படைப்புகளில் பொறிக்கப்பட்ட பொறி காணப்படுகிறது, மேலும் கெய்ரோவின் கைவினைஞர்கள் இரண்டாவது முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர், அதை அற்புதமான திறமையுடன் செயல்படுத்துகிறார்கள். இருப்பினும், டமாஸ்குவினரின் இந்த முறை குறிப்பாக பாரசீக கலைஞர்களுக்கு ஒத்திருக்கிறது ".

நடைமுறையில், இந்த செயல்முறை தான் டமாஸ்கஸில் இன்று பயன்படுத்தப்படுகிறது; ஆனால் மரணதண்டனை விரைவாக இருந்தாலும், அது குறைந்த திடத்தன்மையை வழங்காது, இதனால் எந்தவொரு சேதமடைந்த பகுதியையும் சுத்தம் செய்ய இயலாது. எனவே, டமாஸ்கஸின் தற்போதைய தயாரிப்புகளுக்கும் கலீஃப் சகாப்தத்தின் தயாரிப்புகளுக்கும் எந்த ஒப்பீடும் இருக்க முடியாது.

நாணயங்கள் மற்றும் பதக்கங்கள். - வரலாற்றாசிரியர் அல்மக்ரிசி நாணயங்கள் குறித்த தனது கட்டுரையில் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார், உமையாத் கலீப் அப்துல்-மாலிக் முதன்முதலில் முஸ்லீம் நாணயத்தை நாணயம் செய்தார், முஸ்லிம்கள் இதற்கு முன்பு பணியாற்றியதிலிருந்து, நூற்றாண்டின் 76 ஆம் ஆண்டு வரை (கி.பி 695), பைசண்டைன் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி துண்டுகள் அல்லது அவற்றின் சாயல்கள், அதில் "கடவுளுக்கு மகிமை. அல்லாஹ் ஒரே கடவுள்", ஆட்சி செய்யும் கலீபாக்களின் பெயர்கள் போன்ற சில அரபு புராணக்கதைகளை அவர்கள் தங்களை மட்டுப்படுத்திக் கொண்டனர்.

அரேபியர்களுக்கு மூன்று வகையான நாணயங்கள் இருந்தன: தினார், 12 முதல் 15 பிராங்குகள் மதிப்புள்ள தங்க நாணயம், திர்ஹாம், 60 சென்ட் மதிப்புள்ள வெள்ளி நாணயம், மற்றும் தாமிரமாக இருந்த டானெக்.

இந்த வேலையில் ஸ்பெயினில் இருந்து ஏராளமான அரபு நாணயங்களை நாங்கள் இனப்பெருக்கம் செய்கிறோம், அவை பொதுவாக அழகாக இருக்கின்றன, மேலும் எழுத்துக்கள் நன்றாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

மரம் மற்றும் தந்தம் வேலை. - மரத்தை செதுக்கி, அதை நாக்ரே மற்றும் தந்தங்களால் பொறித்த கலை அரேபியர்களிடையே ஒரு அற்புதமான பரிபூரணத்தை அடைந்தது, மேலும் பெரிய வாட்களைச் செலவழிப்பதன் மூலம் மட்டுமே பழைய மசூதிகளில், பொறிக்கப்பட்ட மற்றும் பேனல் செய்யப்பட்ட பிரசங்கங்கள், கூரைகள் உழவு மற்றும் வேலை மற்றும் முக்ஸரபீஸ் சரிகை செதுக்கப்பட்ட.

12 ஆம் நூற்றாண்டில், ஜெருசலேமில் உள்ள அல்-அக்ஸா மசூதியின் அற்புதமான பிரசங்கம் உட்பட, அந்தக் காலத்திலிருந்தே பல துண்டுகள் காட்டியபடி, இந்த கலை ஏற்கனவே முழுமையை அடைந்தது.

படம் 297 - புகைப்படத்தின்படி, கெய்ரோவிலிருந்து பழைய அரபு மர பொறிக்கப்பட்ட பெட்டகத்தை.

படம் 297 - புகைப்படத்தின்படி, கெய்ரோவிலிருந்து பழைய அரபு மர பொறிக்கப்பட்ட பெட்டகத்தை.

அரிதானவர்களுடன் தந்தங்களை செதுக்குவது அரேபியர்களுக்கும் தெரியும். பரிபூரணம், பல குறிப்பிடத்தக்க பொருள்களில் நமக்கு ஆதாரம் உள்ளது, லியோனின் செயிண்ட் இசிடோரின் சிறிய பேழை, தந்தம் பாதுகாப்பானது 11 ஆம் நூற்றாண்டில் செவில்லி மன்னருக்கு வேலை செய்தது, பேயக்ஸ் கதீட்ரலின் பாதுகாப்பானது, 12 ஆம் நூற்றாண்டின் வேலை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கலாம் சிலுவைப்போர். பேயக்ஸ் பெட்டகத்தை ஒன்றுடன் ஒன்று கில்டட் வெள்ளி ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பறவைகள் மற்றும் குறிப்பாக அரச மயில்களைக் குறிக்கும் சுழல் மற்றும் வெட்டப்பட்ட ஆபரணங்கள்.

அரேபியர்களின் மரவேலை, தந்தம் மற்றும் உலோகம் குறித்து, ஓரியண்டல் தொழிலாளர்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் ஒரு பொதுவான அவதானிப்பை மேற்கொள்வது முக்கியம்: மிகவும் நுட்பமான சுவைகள் கச்சா மற்றும் மிகவும் பற்றாக்குறையான கருவிகளால் தயாரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் இன்று நகைகள் மற்றும் மார்க்கெட்டரி துண்டுகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது சாத்தியமில்லை என்றாலும் கெய்ரோவில் கலீபாக்களின் காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்டவர்களுடன் தூக்கிலிடப்பட்டார், இன்று ஐரோப்பாவில் ஒரு கிழித்தெறியப்பட்ட மலம், ஒரு டமாஸ்க் ஹூக்கா அல்லது மெருகூட்டப்பட்ட வளையல் ஆகியவற்றைக் கட்டும் திறன் கொண்ட கைவினைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நான் சந்தேகிக்கிறேன்.

மொசைக்ஸ். - மொசைக்ஸின் பயன்பாட்டைப் பற்றி ரோமானியர்கள் அறிந்திருந்தனர், பைசாண்டின்கள் அதை நகலெடுத்தனர், இருப்பினும் அவற்றை உருவாக்கும் கலைக்கு முழுமையை அளித்து, பாலிக்ரோம் பொறிப்புகள் வைக்கப்பட்டிருந்த பின்னணியை கில்டிங் செய்தனர்.

அரேபியர்கள் இந்த கலையில் முக்கியமான மாற்றங்களைச் செய்ததாக எனக்குத் தெரியவில்லை, அவர்கள் விரைவில் ஓடுகளின் அலங்காரத்தை விரும்பினர் என்பது உண்மைதான், அதன் மரணதண்டனை மிகவும் எளிமையானது.

அவர்கள் இரண்டு வகையான மொசைக்ஸைப் பயன்படுத்தினர்: தளங்கள் மற்றும் சுவர்களில் பயன்படுத்தப்படும், பளிங்கு அடுக்குகள் அல்லது பல்வேறு வடிவங்களின் ஓடுகள், வெவ்வேறு வண்ணங்களில் பற்சிப்பி, மற்றும் சுவர்களை மறைக்கப் பயன்படும், குறிப்பாக மிஹ்ராப்கள் ; அவர்களின் பணி முற்றிலும் பைசண்டைன்.

துருக்கி, கிரீஸ், சிரியா மற்றும் எகிப்தில் நான் படிக்கும் மொசைக் மற்றும் ஏதென்ஸில் உள்ள பைசண்டைன் தேவாலயங்கள், கான்ஸ்டான்டினோப்பிளின் செயிண்ட் சோபியா, ஜெருசலேமில் உள்ள உமர் மசூதி மற்றும் கெய்ரோவில் உள்ள பலவற்றிலிருந்து நான் கொண்டு வந்த மாதிரிகள் எனக்கு நிரூபித்தன எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் அதே வழியில் வேலை செய்தனர். வண்ண கற்கள் மற்றும் கண்ணாடியின் துண்டுகள், அதன் தொழிற்சங்கம் .. வரைபடங்களை உள்ளடக்கியது, பக்கத்தில் ஒரு அங்குலத்தின் சிறிய க்யூப்ஸ், அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ. ஒவ்வொரு நிழலுக்கும் பொதுவாக மூன்று நிறங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது நிழல்கள் மற்றும் ஒளி விளைவுகளை இனப்பெருக்கம் செய்ய உதவுகிறது. கல் க்யூப்ஸ் ஒரு வண்ண வெகுஜனத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் தங்க பின்னணிகளை உருவாக்கும் நோக்கம் கொண்ட கண்ணாடி க்யூப்ஸ் மேற்பரப்பில் மட்டுமே நிறத்தில் உள்ளன. தங்கத்தை சரிசெய்யப் பயன்படும் வழிமுறைகள் மிகவும் தனித்துவமானது, முதலில் அது கவனிக்கப்படாமல் போனது: ஒவ்வொரு தங்கமும் மிக மெல்லிய கண்ணாடி லேமினேட் மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும்,

படம் 298 - சி. ரெல்வாஸின் புகைப்படத்தின்படி, 12 ஆம் நூற்றாண்டில் (கென்சிங்டன் அருங்காட்சியகம்) செதுக்கப்பட்ட ஐவரி காஃபர்.

படம் 298 - சி. ரெல்வாஸின் புகைப்படத்தின்படி, 12 ஆம் நூற்றாண்டில் (கென்சிங்டன் அருங்காட்சியகம்) செதுக்கப்பட்ட ஐவரி காஃபர்.

 

கண்ணாடி பொருட்கள். - ஃபீனீசியர்கள், கண்ணாடி கண்டுபிடிப்புக்கு காரணம் என்று கூறப்படுவதால், அதை உருவாக்கும் கலை அனைத்து ஆசிய மக்களிலும், குறிப்பாக பெர்சியா மற்றும் எகிப்தில் பயிரிடப்பட்டது. கிறிஸ்தவ சகாப்தத்திற்கு ஏழு அல்லது எட்டு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நினிவேயில் கண்ணாடி பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. ரோமானிய காலங்களில், அலெக்ஸாண்ட்ரியாவிலிருந்து கண்ணாடி தயாரிப்பாளர்கள் அந்த நகரத்தில் ரோமுக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். இந்த எல்லா காரணங்களுக்காகவும், அரேபியர்கள் இந்த கலையை மட்டுமே பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருந்தது.

உண்மையில், அவர்கள் விரைவில் அதை குறிப்பிடத்தக்க மேன்மையுடன் தயாரிக்கத் தொடங்கினர், மேலும் அவற்றின் பற்சிப்பி மற்றும் தங்க ஜாடிகளின் மாதிரிகள் இன்னும் அவற்றின் சிறந்த திறமையை நிரூபிக்கின்றன

ஆசிரியர்கள், இந்த வேலையில் சிதறியுள்ள அச்சிட்டுகளால் எளிதாகக் காணலாம்.

பல எழுத்தாளர்களின் கூற்றுப்படி, முரானோ மற்றும் வெனிஸ் கண்ணாடி வேலைகளுக்கு இவ்வளவு நற்பெயரைக் கொடுத்த செயல்முறைகளுக்கு வெனிஸ் அரபு கண்ணாடி தயாரிப்பாளர்களுக்கு கடன்பட்டிருக்கிறது. இந்த குடியரசு அரபு மக்களுடன் தொடர்ச்சியான உறவில் இருந்தது என்பது உண்மைதான்.

மட்பாண்டங்கள். - பெர்சியாவின் பண்டைய அரண்மனைகளின் இடிபாடுகளில் காணப்பட்டதைப் போல பாலிக்ரோம் பற்சிப்பி கொண்டு மூடப்பட்ட ஓடுகளின் பயன்பாடு மிகவும் பழமையானது, மேலும் அரேபியர்கள் விரைவில் மொசைக்குகளுக்கு பதிலாக மசூதிகளை அலங்கரிக்க பயன்படுத்தினர். இதன் விளைவாக, மொசைக் அதிக நேரம் செலவழிக்கும் மற்றும் விலையுயர்ந்த வேலை அலங்காரமாக இருந்தது, அதனால்தான் கோர்டோபா, கைராவான் போன்ற பழமையான மசூதிகளில் வண்ண ஓடுகளின் பல மாதிரிகள் இருப்பதைக் காண்கிறோம்.

அரேபியர்கள், பிற மக்களிடமிருந்து மரணதண்டனை செய்வதற்கான தொழில்நுட்ப செயல்முறைகளை எடுத்துக் கொண்டபின், கைவினைப்பொருளைப் பொறுத்தவரை, குறிப்பாக மட்பாண்டத்திலும் இதேபோல் நிகழ்ந்தது, குறிப்பாக ஸ்பெயினில், ஆச்சரியமான அசல் கலைப் படைப்புகள் மற்றும் யாரும் மிஞ்சாத ஒரு முழுமை.

பற்சிப்பி மட்பாண்டங்களின் பயன்பாடு 10 ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்பானிஷ் முஸ்லீம்களுக்கு முந்தையது. இந்த மக்கள் தங்கள் தொழிற்சாலைகளை உலகின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அனுப்பிய பிரபலமான தொழிற்சாலைகளை வைத்திருந்தனர், மேலும் அல்ஹம்ப்ராவில் உலோக பிரதிபலிப்புகளுடன் கூடிய அற்புதமான என்மால் செய்யப்பட்ட ஓடு உறைகளை நாங்கள் பார்த்தோம், 13 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து படைப்புகள், இத்தாலி பின்னர் மஜோலிகா என்று பெயரிடப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு அசாதாரணமாக ஒத்திருக்கிறது , சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஒரு முக்கியமான முஸ்லீம் தொழிற்சாலை இருந்த மஜோர்காவிலிருந்து பெறப்பட்டது. இத்தாலிய உற்பத்தி செயல்முறைகள் அரேபியர்களிடமிருந்து நகலெடுக்கப்பட்டன என்பதை இது பின்வருமாறு கூறுகிறது

முஸ்லீம் மட்பாண்டங்களின் மிகச்சிறந்த மாதிரி அல்ஹம்ப்ரா ஜாடி, ஐந்து அடி உயரம், மஞ்சள்-வெள்ளை பின்னணியில் நீல மற்றும் தங்க வடிவமைப்புகளில் மூடப்பட்டிருக்கும், அரபு மற்றும் கல்வெட்டுகள் மற்றும் மிருகங்களுக்கு மிகவும் ஒத்த அற்புதமான விலங்குகள் . அதன் வடிவங்களில் அது அனைத்து அரபு படைப்புகளுக்கும் தனித்துவமான அசல் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.

அரபு பீங்கான் உற்பத்தியின் மிக முக்கியமான மையங்கள் வலென்சியா மற்றும் மலகாவின் ராஜ்யங்கள். "இந்த கடைசி நகரத்தில் - 1350 ஆம் ஆண்டில் பயணி இப்னு பட்டுடா கூறினார், - காற்றோட்டமான தங்க பீங்கான் கப்பல்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அதிக தொலைதூர பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன".

படம் 299 - சி. ரெல்வாஸின் புகைப்படத்தின்படி, 12 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து (கென்சிங்டன் அருங்காட்சியகம்) கோர்டோபாவிலிருந்து ஐவரி காஃபர் பணியாற்றினார்.

படம் 299 - சி. ரெல்வாஸின் புகைப்படத்தின்படி, 12 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து (கென்சிங்டன் அருங்காட்சியகம்) கோர்டோபாவிலிருந்து ஐவரி காஃபர் பணியாற்றினார்.

மல்லோர்காவில் மிகவும் பிரபலமான மட்பாண்ட பட்டறைகளில் ஒன்று இருந்தது, அதன் பழங்காலம் கணிசமாக இருந்திருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்கள் தீவை கைப்பற்றியது 1230 ஆம் ஆண்டிலிருந்து.

அரேபியர்கள் ஸ்பெயினிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டபோது, ​​ஓடு தொழிற்துறையும் மற்றவர்களும் விரைவில் குறைந்துவிட்டனர். "தற்போது - சோமேரார்ட் எழுதுகிறார், - உற்பத்திக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை, ஏனெனில் பட்டறைகள் கச்சா சமையலறை பாத்திரங்களை தயாரிப்பதில் மட்டுமே உள்ளன".

சிசிலியில் ஓடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன, இது அரேபியர்கள் அந்த தீவில் சில தொழிற்சாலைகளை நிறுவினர் என்ற கருத்துக்கு வழிவகுத்தது, ஆனால் அவை அரபு கலையை விட பாரசீக மொழியுடன் ஒத்திருந்ததால், அவை இறக்குமதியால் அங்கு வந்திருக்கலாம். பாரிஸில் உள்ள க்ளூனி அருங்காட்சியகத்தில் சிசிலியன்-அரபு என்று கருதப்படும் ஓடுகளின் நல்ல தொகுப்பு உள்ளது.

ஐரோப்பிய அருங்காட்சியகங்கள் ஸ்பானிஷ் அரேபியர்களுடன் பின்பற்றப்பட்ட பல துண்டுப்பிரசுரங்களையும் வெளிப்படுத்துகின்றன, ஆனால் சாயல் விரைவில் ஆபரணங்களுடன் கலந்த கல்வெட்டுகளின் துண்டுகளால் அடையாளம் காணப்படுகிறது; ஐரோப்பாவில் உள்ள குயவர்கள் இந்த கல்வெட்டுகள் அலங்கார வடிவங்கள் என்று நினைப்பதால், அவற்றை நகலெடுக்கும் போது அவை சிதைக்கின்றன.

சீன பீங்கான் அரபு கல்வெட்டுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும், வழக்கமாக கில்டட் செய்யப்பட்ட மற்றும் நீல அல்லது வெள்ளை பின்னணியில், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி சீனாவை தளமாகக் கொண்ட அரபு தொழிலாளர்களை உற்பத்தி செய்தவை, அரேபியாவிலும் லெவண்டின் முக்கிய நகரங்களிலும் காணப்படுகின்றன; விண்வெளிப் பேரரசில் நபி (60) மில்லியன் சீடர்கள் இருப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு அவர்களின் எண்ணிக்கை சிறியதாக இருக்கக்கூடாது.

படம் 300 - பழைய வேலைப்பாடு படி, அல்ஹம்ப்ராவிலிருந்து அரபு குவளை.

படம் 300 - பழைய வேலைப்பாடு படி, அல்ஹம்ப்ராவிலிருந்து அரபு குவளை.

துணிகள், தரைவிரிப்புகள் மற்றும் தையல். - இஸ்லாத்தின் உச்சத்தின் துணிகள் மற்றும் தரைவிரிப்புகள் எங்களை எட்டவில்லை, 12 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு சற்று முன்னர் பழமையானவைக்கு முந்தையவை, அவை இன்னும் மிகக் குறைவு.

கல்-முன், பஹ்னாசா, டமாஸ்கஸ் போன்றவற்றின் பட்டறைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட முஸ்லீம் தரைவிரிப்புகள், அவற்றின் வெல்வெட்டுகள் மற்றும் பட்டுகள் ஆகியவை மக்களையும் விலங்குகளையும் குறிக்கும் புள்ளிவிவரங்களால் மூடப்பட்டிருந்தன, ஆனால் நீண்ட காலமாக கிழக்கில் உற்பத்தி செய்யப்படாதவை என்று அரபு நாளேடுகள் ஏற்கனவே நமக்குக் கூறுகின்றன. அவை மனித உருவங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டன.

நாம் இப்போது அரேபியர்களின் கட்டிடக்கலைகளைப் படிக்க வேண்டும், அதனுடன் நபி சீடர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அற்புதமான தயாரிப்புகளைப் பற்றிய எங்கள் பரிசோதனையை முடிப்போம். இந்த படைப்புகள் எப்போதுமே அசல், சில நேரங்களில் விசித்திரமானவை, மற்றும் எப்போதும் கவர்ச்சியானவை என்று நாம் நன்றாக சொல்ல முடியும்.

படம் 301 - டேமர்லியோவின் சமாதியின் பிரதான கதவின் பற்சிப்பி ஓடுகள்;  ஜெனரல் காஃப்மேனின் புகைப்பட ஆல்பத்தின்.

படம் 301 - டேமர்லியோவின் சமாதியின் பிரதான கதவின் பற்சிப்பி ஓடுகள்; ஜெனரல் காஃப்மேனின் புகைப்பட ஆல்பத்தின்.


அல்துசரின் மார்க்சிசத்திற்கான ஒரு தத்துவ தேடல்

அல்துசரின் மார்க்சிசத்திற்கான ஒரு தத்துவ தேடல்

அக்டோபர் 22, 2020, பிராங்கோ-அல்ஜீரிய தத்துவஞானி லூயிஸ் அல்துஸ்ஸரின் (1918-1990) மரணத்தின் 30 வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கிறது. இந்த தேதியைத் தவறவிடாமல் இருக்க, மார்க்சிச துறையில் தத்துவத்திற்கு அல்துஸ்ஸரின் பங்களிப்பைக் கையாளும் ஒரு சிறு உரையை எழுத முடிவு செய்தேன்.


மார்க்சியத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும், 1960 கள் மற்றும் 1970 களில் வெளியிடப்பட்ட லூயிஸ் அல்துஸ்ஸரின் (1918-1990) படைப்புகள் மிகவும் ஆத்திரமூட்டும் மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய தத்துவார்த்த தலையீடாகக் காணப்பட்டன. அவரது நூல்களின் கருத்தியல் கடுமையும், மரபுவழி வாசிப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அவரது தைரியமும் ஒரு வாசகரின் அரசியலமைப்பிற்கு தேவைப்பட்டது, அவர் இந்த சிந்தனை கோரிய பாதையை பின்பற்றவும் தயாராக இருந்தார். ஒரு கம்யூனிச தத்துவஞானியாக, அல்துஸ்ஸர் பிரெஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (பி.சி.எஃப்) உத்தியோகபூர்வ சிந்தனைக் கோட்டிற்கு அப்பால் சிந்திக்க முயன்றார், ஒரு மார்க்சிய தத்துவஞானியாக, மார்க்சையும் தாண்டி சிந்திக்க முயன்றார்.


போருக்குப் பிந்தைய காலகட்டத்தின் வரலாற்று சூழ்நிலையில் அரசியல் ரீதியாக தலையிடத் தீர்மானித்த அல்துஸ்ஸர், ஸ்ராலினிசத்தின் தத்துவார்த்த-அரசியல் செல்வாக்கை பி.சி.எஃப்-லிருந்து எதிர்த்துப் போராட முயன்றார், மேலும் அதை எப்படி செய்வது என்று அவருக்குத் தெரிந்த விதத்தில்: ஒரு தத்துவஞானியாக, கோட்பாட்டை ஒரு ”. இந்த பிரச்சினையில், மெக்ஸிகன் தத்துவஞானி பெர்னாண்டா நவரோவுடன் 1984 மற்றும் 1986 ஆண்டுகளுக்கு இடையில் பராமரிக்கப்பட்ட உரையாடல்களில் - 1988 ஆம் ஆண்டில் ஃபிளோசோபியா ஒய் மார்க்சிஸ்மோ என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்ட படைப்புகளில் , அல்துஸர் பி.சி.எஃப் இல் தனது நேரம் குறித்து பின்வரும் அறிக்கையை அளிக்கிறார்:

"[...] எனக்கு வேறு வழியில்லை: கட்சியின் கொள்கையில் நான் பகிரங்கமாக தலையிட்டிருந்தால் - மார்க்ஸைப் பற்றிய எனது தத்துவ நூல்களை அவை மதவெறி மற்றும் ஆபத்தானவை என்று கருதுவதால் அவை வெளியிட மறுத்துவிட்டன - நான் ஓரங்கட்டப்பட்டிருக்கிறேன், எந்த செல்வாக்குமின்றி இருப்பேன். எனக்கு ஒரே ஒரு தலையீடு இருந்தது: தத்துவார்த்தம், தத்துவம் மூலம். " (அல்துசர், 1988, பக். 20, எங்கள் மொழிபெயர்ப்பு).

இந்த வழியில், மார்க்சிசத்திற்கு ஏற்ற ஒரு தத்துவத்தை வளர்ப்பதற்கான நோக்கத்தை அல்துஸர் தன்னை அமைத்துக் கொண்டார், அவருடைய பார்வையில், மார்க்ஸ் ஆர்வமின்மையால் சாதிக்கத் தவறிவிட்டார், ஆனால் அத்தகைய பணி சாத்தியமற்றது என்பதால். உண்மையில், இது டூஹ்ரிங் எதிர்ப்பு ஏங்கெல்ஸ், மற்றும் மார்க்ஸ் அல்ல, "இயங்கியல் பொருள்முதல்வாதம்" என்று அவர் அழைத்ததை மார்க்ஸ் ஒருபோதும் எழுத முடியாது என்ற தத்துவம் என்று நம்பினார். ஏங்கெல்ஸின் உரை உடனடியாக மார்க்ஸால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, இந்த வழியில், "இயங்கியல் பொருள்முதல்வாதம்" எதிர்கால தலைமுறை புரட்சியாளர்களுக்கான ஒரே மற்றும் "உண்மையான" மார்க்சிய தத்துவமாக மாறியது. (அல்துசர், 2002, பக். 25-26). இவ்வாறு, வரலாற்றின் போக்கை நிர்வகிக்கும் இயங்கியல் உலகளாவிய மற்றும் நித்திய சட்டங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. மனித கலாச்சாரத்தின் எந்தவொரு அம்சத்திற்கும் விமர்சனமின்றி பயன்படுத்த தயாராக இருக்கும் ஒரு வகையான முழுமையான அறிவில், “இயங்கியல் பொருள்முதல்வாதம்” அனைத்து “யதார்த்தத்தையும்” புரிந்துகொள்ள அனுமதித்தது, அது சமூக பொருளாதார, அரசியல், கருத்தியல் மற்றும் விஞ்ஞானமாக இருந்தாலும் சரி. எனவே, மார்க்சியம் என்ற பெயரிலும், "அனைத்து உத்தியோகபூர்வ சோவியத் தத்துவத்தின்" காவலிலும், "மார்க்சிய சிந்தனையின் மரணம்" நிகழ்கிறது.


பெர்னாண்டா நவரோவுடன் அவர் நடத்திய உரையாடல்களில், இயங்கியல் பொருள்முதல்வாதத்தை ஒரு "தத்துவ மான்ஸ்ட்ரோசிட்டி" என்று வகைப்படுத்த அல்துஸ்ஸர் தயங்கவில்லை (அல்துசர், 1988, பக். 22). ஏனென்றால், அவரது பார்வையில், இது “இயங்கியல் பொருள்முதல்வாதம்” என்பது ஸ்ராலினிசத்தின் அரசியல் மூலோபாயத்திற்கு ஒரு நியாயமான நியாயத்தை அளித்தது, இது ஒரு தத்துவார்த்த உத்தரவாதமாக செயல்பட்டது, ஏனெனில் இது மார்க்சியத்தின் தத்துவ நிலைப்பாடாக கருதப்பட்டது. இந்த நிராகரிப்பிலிருந்து, "உத்தியோகபூர்வ மார்க்சிய தத்துவம்" என்று அறிவிக்கப்பட்டது, ஓ மூலதனத்தில் மார்க்ஸ் உருவாக்கியதை விட ஒத்த ஒரு தத்துவத்தை தேடும் பணியை அல்துஸ்ஸர் மேற்கொண்டார்.. இந்த வேலையில் பயன்படுத்தப்படும் கருத்துக்களை விளக்கும் ஒரு தத்துவம், மற்றும் அல்துஸ்ஸரின் கருத்தில், சமூகக் கோட்பாட்டிற்கு மார்க்சின் முக்கிய பங்களிப்பாக இருந்தது: முதலாளித்துவ சமூகத்தின் தோற்றம், செயல்பாடு மற்றும் இனப்பெருக்கம் பற்றிய அறிவியல் பகுப்பாய்வு.


பி.சி.எஃப்-க்குள் அல்துஸரின் போர்க்குணம் காரணமாக, அவர் உருவாக்கத் தொடங்கிய பணி எளிதானது அல்ல, ஆகவே, “[...] ஸ்பினோசாவின் முறையில், டெஸ்கார்ட்ஸ் மற்றும் கல்விசார் தத்துவவாதிகளின் கருத்தியல் தத்துவத்தை விமர்சிக்கும் பொருட்டு, கடவுள் கூட ”” (ஐடெம், பக். 23), உருமறைப்பில் முன்னேற முடிவு செய்தார். இருப்பினும், டச்சு தத்துவஞானியைப் போலல்லாமல், அல்துஸரின் புறப்பாடு கடவுள் அல்ல, ஆனால் கட்சிக்குள்ளேயே, அவர் ஒருவராக இருப்பதைப் போன்ற மார்க்ஸும், “[...] அவரது சிந்தனை, தீண்டத்தகாத மற்றும் புனிதமானது. " (ஐடம், பக். 24).


அல்துசரின் தத்துவார்த்த-அரசியல் நிலைப்பாட்டை கட்சி சந்தேகித்திருந்தாலும், அவரைக் கண்காணிக்கும் அளவிற்குச் சென்றாலும், அவரது மூலோபாயம் சந்தேகத்தைத் தவிர்க்க அனுமதித்தது, இந்த வழியில், அவர் தனது திட்டத்தைத் தொடர முடிந்தது.


அல்துஸர் எதிர்கொண்ட சவாலின் பரிமாணம் அவரது மிகவும் ஆத்திரமூட்டும் ஆய்வறிக்கைகளில் ஒன்றாகும், மேலும் மார்க்சின் தத்துவார்த்த உற்பத்தியில் வெளிப்படையான முரண்பாட்டை தெளிவுபடுத்தவும் அவரை அனுமதித்தது, அதாவது: பயிற்சியின் மூலம் ஒரு தத்துவஞானி மார்க்ஸ் ஒரு தத்துவத்தை எழுத மறுத்துவிட்டார். துல்லியமாக அவர் தனது விஞ்ஞான வேலைக்கு ஒத்த ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கவில்லை, மார்க்ஸ் “[...] ஓ மூலதனத்தை எழுதும் போது அவர் எழுதாத தத்துவத்தை கடைப்பிடித்தார் ., அவரது அறிவியல், விமர்சன மற்றும் அரசியல் பணி. ” (ஐடெம், பக். 29, வலியுறுத்தல் சேர்க்கப்பட்டது). மார்க்ஸ் தனது கண்டுபிடிப்பின் தனித்துவத்தை ஆதரிக்க ஹெகலிய தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தினார், இது அல்துசீரிய கருத்தாக்கத்தில், விஞ்ஞானமானது மற்றும் இயற்கையில் தத்துவமானது அல்ல, ஏனெனில் மார்க்சியத்தின் பங்களிப்பின் அடிப்படை ஒரு புதிய தத்துவத்தின் அடித்தளம் அல்ல, ஆனால் புதியது. அறிவியல்: “வரலாற்று பொருள்முதல்வாதம்”. எனவே, மார்க்ஸ் உருவாக்கியிருப்பது ஒரு "மார்க்சிச" தத்துவமாக இருக்காது, அதாவது ஒரு மூடிய மற்றும் ஒத்திசைவான தத்துவ அமைப்பு அல்ல, மாறாக "தத்துவம் அல்லாதது"; அல்லது மாறாக, ஒரு தத்துவ நடைமுறை, பாரம்பரியமாக தத்துவத்தால் புரிந்து கொள்ளப்பட்டதை உடைத்தல்.


எவ்வாறாயினும், ஒரு வகையான சுயவிமர்சனத்தில், சீரற்ற பொருள்முதல்வாதத்தின் ஆய்வறிக்கை பற்றி பெர்னாண்டா நவரோவிடம் கேட்டபோது அல்துஸர் அளித்த பதில்களில், மார்க்ஸ் ஒருபோதும் ஹெகலிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடவில்லை என்பதை ஒப்புக் கொண்டார். அல்துஸரைப் பொறுத்தவரை, ஹெகலியன் "சிக்கல் வாய்ந்த" பிரபலமான "அறிவியல்பூர்வமான சிதைவு", அவர் மார்க்சின் படைப்பில் உணர்ந்ததாக நம்பினார், ஓ மூலதனத்தின் ஆசிரியரின் தத்துவார்த்த வளர்ச்சியுடன் ஒரு தீவிர வெட்டுக்கு பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியாது , ஆனால் ஒரு போக்கு மட்டுமே. அல்துசீரியனிசம் ஆய்வுக்கு இந்த கருப்பொருளின் முக்கியத்துவம் காரணமாக, நவரோ மற்றும் அல்துஸ்ஸரின் பதில் கேட்ட கேள்வியை நாங்கள் முழுமையாக மொழிபெயர்த்து மொழிபெயர்க்கிறோம்:


"[பெர்னாண்டா நவரோ] சீரற்ற பொருள்முதல்வாதத்திற்கான உங்கள் திட்டத்தை நன்கு புரிந்துகொள்ள டெமோகிரிட்டஸ் மற்றும் எபிகுரஸின் உலகங்களைப் பற்றி எங்களிடம் கூற முடியுமா?

[அல்துஸ்ஸர்] ஆம், ஆனால் முதலில் நான் சமீபத்திய ஆண்டுகளில், துல்லியமாக மார்க்சிய தத்துவத்தில் எனது பிரதிபலிப்புக்கான காரணம் என்ன என்று சொல்ல விரும்புகிறேன்.

உண்மையில், ஒரு மார்க்சிச தத்துவத்தைப் பற்றி பேசுவது மிகவும் கடினம் என்று நான் நினைத்தேன், ஒரு கணித அல்லது இயற்பியல் தத்துவத்தைப் பற்றி பேசுவது கடினம், மார்க்சின் கண்டுபிடிப்பின் இன்றியமையாதது ஒரு விஞ்ஞான தன்மை கொண்டது என்று நாம் கருதினால்: அது செயல்படும் முறையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தது முதலாளித்துவ ஆட்சியின்.

அதற்காக, மார்க்சுக்கு ஒரு தத்துவம் இருந்தது - ஹெகலின் - அது அவருடைய குறிக்கோளுக்கு மிகச் சிறந்ததாக இல்லை என்று நாம் கருதலாம் ... மேலும் சிந்தித்துக்கொண்டே இருங்கள். எவ்வாறாயினும், அவரது விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை தத்துவத்திற்கு விரிவுபடுத்த முடியாது. அவரது விசாரணையில் இருக்கும் தத்துவத்தை அவர் உண்மையில் கூறவில்லை என்று நாம் நினைக்கலாம். மார்க்ஸின் உளவுத்துறையை, மூலதனத்தின் பொருளாதார, அரசியல் மற்றும் வரலாற்று சிந்தனையை அனுமதிக்க ஒரு தத்துவத்தை கொடுக்க முயற்சிக்கும்போது இதைத்தான் நாம் செய்ய முயற்சிக்கிறோம் .

இந்த கட்டத்தில், எப்படியாவது, நாங்கள் இலக்கை தவறவிட்டோம் என்று நினைக்கிறேன், அந்த அளவுக்கு மார்க்சுக்கு அவரது பணிக்கு மிகவும் பொருத்தமான தத்துவத்தை நாங்கள் கொடுக்கவில்லை. பேச்செலார்டியன் மற்றும் கட்டமைப்புவாத உத்வேகத்தின் "காலத்தின் காற்று" ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு தத்துவத்தை நாங்கள் அவருக்கு வழங்கினோம், இது மார்க்சின் சிந்தனையின் பல அம்சங்களை உள்ளடக்கியது என்றாலும், அதை மார்க்சிய தத்துவம் என்று அழைக்கலாம் என்று நான் நினைக்கவில்லை . குறிக்கோளாக, இந்த தத்துவம் மார்க்சின் சிந்தனையைப் பற்றி ஒரு ஒத்திசைவான புரிதலை அனுமதித்தது, ஆனால் அதற்கு முரணான பல நூல்கள் அவரால் உள்ளன, இதனால் நாம் அதை அவருடைய தத்துவமாகக் கருதலாம் .

மறுபுறம், பிடெட் வெளியிட்டுள்ள மிக சமீபத்திய விசாரணைகளின் விளைவாக, அவரது சிறந்த புத்தகமான க்யூ ஃபைர் டு கேபிடல்? , உண்மையில், மார்க்ஸ் ஹெகலிடமிருந்து ஒருபோதும் முற்றிலுமாக விடுபடவில்லை என்பதை நாம் அடையாளம் காணலாம், அவர் வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதத்தை நிறுவிய விஞ்ஞானமான வேறொரு துறைக்குச் சென்றிருந்தாலும். " ஆஹா)

மேற்கூறிய பத்தியில் இருந்து நாம் காணக்கூடியது போல, "பேச்சர்லேடியன் மற்றும் கட்டமைப்புவாத உத்வேகம்" என்ற தத்துவம் மார்க்சின் சிந்தனையின் ஒரு பகுதியைப் புரிந்துகொள்வதை சாத்தியமாக்கியது என்பதை அல்துஸ்ஸர் ஒப்புக் கொண்டாலும், மார்க்சின் பல நூல்கள் இந்த வகை தத்துவத்திற்கு முரணானவை என்று அவர் எச்சரித்தார். எனவே, அல்துசரின் கருத்தாக்கத்தில், இந்த தத்துவத்தை "உண்மையான" மார்க்சிய தத்துவமாக கருத முடியாது.


1980 களின் கடைசி எழுத்துக்களில், அக்டோபர் 22, 1990 அன்று அவர் இறக்கும் வரை, அல்துஸ்ஸர் - தத்துவத்தை வரையறுப்பது "போர்க்களத்தில்" அவரது "நிலைப்பாடு" என்று தனது பழைய ஆய்வறிக்கையை மீண்டும் தொடங்குகிறார் - அடைந்ததாக தெரிகிறது, இறுதியாக, உங்கள் ஆரம்ப இலக்கு. மார்க்ஸ் நினைத்த கருத்துக்களைக் கணக்கிட அனுமதிக்கும் தத்துவ நிலைகளின் வரலாறு முழுவதிலும் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டார், குறிப்பாக அவர் நினைத்த விதத்தில், அல்துஸ்ஸர் ஒரு மார்க்சிய தத்துவத்தைக் காணவில்லை, இது ஒரு மூடிய மற்றும் வெளிப்படையான தத்துவ அமைப்பாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது, ஆனால் மார்க்சியத்திற்கான ஒரு தத்துவம்.


அவரது பிற்கால எழுத்துக்களில், குறிப்பாக சந்திப்பின் பொருள்முதல்வாதத்தின் நிலத்தடி நீரோட்டத்தில் , மார்க்சிசத்திற்கான அத்தகைய தத்துவம் என்னவாக இருக்கும் என்பதற்கான ஒரு குறிப்பை அல்துஸ்ஸர் நமக்குத் தருகிறார். 1982 இல் எழுதப்பட்ட இந்த முக்கியமான உரையில் - 1994 இல் மரணத்திற்குப் பின் வெளியிடப்பட்டது - அல்துஸ்ஸர் ஒரு பொருள்முதல்வாத தத்துவ பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறார், அவரைப் பொறுத்தவரை, தத்துவ வரலாற்றால் நடைமுறையில் புறக்கணிக்கப்படுகிறது, அதாவது: “[...] பொருள்முதல்வாதத்தின் பாரம்பரியம் எனவே, சீரற்ற மற்றும் தற்செயல் சந்திப்பு ”. (அல்துசர், 2005, பக். 9). நவரோவுடனான தனது நேர்காணலில், அல்துஸ்ஸர் சீரற்ற பொருள்முதல்வாதம் அல்லது சந்திப்பு “உண்மையான” பொருள்முதல்வாதமாக இருக்கும் என்று சொல்லும் அளவிற்கு சென்றார், ஏனெனில், அவரது பார்வையில், இது மார்க்சியத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. (அல்துசர், 1988, பக். 25).


இந்த வழியில், தத்துவார்த்த நடைமுறையில் அல்துஸரின் அர்ப்பணிப்பு இன்னும் தீவிரமானது. தனது சொந்த சிந்தனைக்கு அப்பால் சிந்திக்கத் தூண்டப்பட்டு, தயாரிக்கப்பட்டு மாற்றப்பட்ட அல்துஸ்ஸர் தன்னிடம் திரும்பி வந்து தனது சிந்தனையை உண்மையில் உருவாக்கியதை மறுபரிசீலனை செய்தார். இந்த பிரதிபலிப்புக்குப் பிறகு, அவர் விவரிக்கிறபடி, அல்துஸ்ஸர் ஒரு "[...] கிட்டத்தட்ட தொழில்முறை பொருள்முதல்வாத தத்துவவாதி - ஒரு இயங்கியல் பொருள்முதல்வாதி அல்ல [...] மாறாக சீரற்ற பொருள்முதல்வாதி". (ALTHUSSER, 2002, பக். 10, வலியுறுத்தல் சேர்க்கப்பட்டது).


அல்துஸ்ஸர் தனது “கடைசி கட்டத்தின்” நூல்களில் உருவாக்கிய கருத்துக்களின் ஆழம் இருந்தபோதிலும், இவை அப்போது சரியாக விவாதிக்கப்படவில்லை. 1980 களில் அவரது வியத்தகு தனிப்பட்ட நிலைமை, அவரது மிகவும் ஆத்திரமூட்டும் கருத்துக்களை பரப்புவதற்கும் விவாதிப்பதற்கும் கடினமாக இருந்தது. இந்த காலகட்டத்தில், சீரற்ற பொருள்முதல்வாதத்தின் ஆய்வறிக்கை, அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்ட நூல்களில் சிறப்பாகக் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டிருந்தாலும், அவரது மரணத்திற்கு முன்னர் சில வெளியீடுகளில் ஏற்கனவே இருந்தது - 1988 இல் வெளியிடப்பட்ட தத்துவம் மற்றும் மார்க்சியம் போன்ற படைப்புகள் -. இருப்பினும், சீரற்ற பொருள்முதல்வாத ஆய்வறிக்கை அதற்கு தகுதியான அங்கீகாரத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை, அல்துஸர் உயிருடன் இருந்தபோது சரியாக விவாதிக்கப்படவில்லை.

குறிப்புகள்

அல்துசர், லூயிஸ்: ஒரு சீரற்ற பொருள்முதல்வாதத்திற்கு . அரினா லிப்ரோஸ், மாட்ரிட், 2002.

அல்துசர், லூயிஸ். என்கவுண்டர் பொருள்முதல்வாதத்தின் நிலத்தடி நீரோட்டம். மார்க்சிச விமர்சனம் , ரியோ டி ஜெனிரோ, ரேவன், n.20, 2005, ப. 9-48.

அல்துசர், லூயிஸ்; நவரோ, பெர்னாண்டா . தத்துவம் மற்றும் மார்க்சியம் . மெக்ஸிகோ: சிக்லோ XXI, 1988.

விளக்கவுரை ஆய்வியல்(ஹெர்மெனிட்டிக்ஸ்) குறித்து

ஹெர்மெனிட்டிக்ஸ் ஆரம்பம் பற்றி | Michel Foucault "சினிகா மற்றும் செக்ஸ்டியஸ், எபிக்டெட்டஸ், மார்கஸ் ஆரேலியஸ் போன்ற ஸ்டோயிக்குகள், அவர்க...