Thursday, July 23, 2009

முரண்பாடும், முரண்பாடுகளும் 4


முரண்பாடு பற்றிய கோட்பாடுகள்

(i) முரண்பாடுகள் பற்றிய கால்மார்க்சின் கருத்துக்கள்

மார்க்சிசம் என்பது மார்க்சின் கருத்துக்களது முறையும் அவரது போதனைகளுமாகும். அவரது போதனைகளில் முரண்பாடு பற்றிய கருத்துக்களிலேயே நாம் இங்கு கவனம் கொள்வதால் அதனை முதலில் கவனத்துள் கொள்ளலாம்.

லெனின் குறிப்பிட்டதுபோல் ஒன்றைப் பரித்தலும் அதன் முரண்படும் பாகங்கள் பற்றிய அறிவுமே முரணறுவாதத்தி;ன் உட்பொருளாகும். து}ய கணிதத்தில் அது10உம் 2ம் ஆகும். வித்தியாசமும் ஒன்று இணைப்பதுமாகும். இயந்திரவியலில் அது நடத்தையும் எதிர் நடத்தையுமாகும்.

பௌதிகவியலில் அது மின்னியலின் நேர்க்கணியமும் எதிர்க்கணியமுமாகும்.

இரசாயனவியலில் அது அணுக்களின் இணைவும் இணைவற்றுப் போதலுமாகும்.

சமூக விஞ்ஞானங்களில் அது வர்க்கப் போராட்டம்.

இயற்கையின் வழிமுறையும் காட்சியும் பரஸ்பரம் முரண்படும் தனியானதும் எதிர்ப்பானதுமான போக்குகளின் அடையாளத்தினையும் எதிர்ப்புக்களை அடையாளம் காணுதல் வேண்டும்.

உலகின் வழிமுறைகளினது சுய இயக்கத்தினது அறிவின் வரையறை: தமது தன்னிச்சையான அபிவிருத்தியில் அவற்றின் வாழ்க்கை முறையே அறிவாகும். அது எதிர் எதிரானவற்றின் ஒற்றுமையாகும். அபிவிருத்தி என்பது எதிர் எதிரானவற்றின் போராட்டமாகும். அபிவிருத்தியின் இரண்டு அடிப்படை எண்ணக் கருக்கள்: அபிவிருத்தி குறைகளும் அதிகரித்தலும்@ திருப்பவும் ஏற்படுதலும்@ அபிவிருத்தியுமாகும். இதுவே எதிர் எதிரானவற்றின் ஒற்றுமையாகும்.

(ii) முரண்பாடு பற்றிய மக்ஸ் வெபரின் கருத்துக்கள்.

சமூகத் தொடர்பு நிலை என்பது பல தன்மை வாய்ந்த நடிகர்களின் நடத்தை ஒரு பொருள் பொதிந்த முறையில் இடம்பெறுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொருவரினதும் நடவடிக்கையும் மற்றவர்களது நடவடிக்கையினை கவனத்திற் கொண்டே இடம்பெறுகின்றது.

இத்தகைய தொடர்புமுறை ஒன்று “முரண்பாடு” என விபரிக்கப்படுகிறது. அதனுள் மற்றையதொரு கட்சி அல்லது கட்சிகளுக்குள் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வேண்டுமென்றே ஒருநபரின் தனது விருப்பத்தின் பிரகாரம் எடுப்பவையே முரண்பாடு எனலாம். சமாதான முரண்பாடு என்பது உண்மையான உடல் ரீதியான வன்முறை பயன்படுத்தாத உதாரணங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். சந்தர்ப்பங்களையும் வாய்ப்புக்களையும் முன் வாய்ப்புகளையும் கட்டுப்படுத்த சமாதான முறையில் முயற்சிக்கும் போட்டியே ஒரு சமாதான முரண்பாடு எனலாம்.

ஒருபோட்டி வழிமுறை ஒழுங்குகளுக்குட்பட்ட போட்டியாகும். அதன் வழியும் முடிவும் ஒரு ஒழுங்கில் அமையுமெனில் வாய்ப்புகளுக்கும் தப்பியிருத்தலுக்குமாக தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்கும் அல்லது சமூக அந்தஸ்துக்குமாக இடம்பெறும் போராட்டம் உள்ளார்ந்தவையாகும். இவை முரண்பாடு என்ற வகையில் பரஸ்பரம் இடம்பெறாவிட்டால் அதனை “தெரிவு” என அழைக்கலாம்.

சமூகத்தெரிவின் ஒவ்வொரு வழிமுறையும் ஒரு முரண்பாடாகவிருக்க முடியாது. மாறாக சமூகத் தெரிவு முதற்படியில் சில வகைகளான நடத்தையாக அதனால் அதற்கு ஒப்பான தனிப்பட்ட இயல்புகள் சில வகையான சமூக உறவுகளை பெற வாய்ப்பாக இருக்கின்றன. அன்புக்குரியவர், கணவர், பாராளுமன்ற அங்கத்தவர், உத்தியோகத்தர், ஒப்பந்தகாரர், முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர், வெற்றிகரமான வர்த்தகர் ஆனால் இந்த எண்ணக்கரு இத்தகைய வேறுபடும் சமூக வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளுக்கான தெரிவு முரண்பாட்டினு}டாக கொண்டுவரப்பட்டதா என்பதை குறிப்பிடவில்லை. எங்கு உண்மையான போட்டி வழிமுறை உள்ளதோ அங்கு மட்டுமே முரண்பாடு என்பது பயன்படுத்தப்படும்.

எமது அனுபவத்தின் படி தெரிவு செய்தல் என்ற மனப்பான்மையில் மட்டுமே முரண்பாடு என்பது அனுபவரீதியில் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கின்றது. அத்தோடு உடல் ரீதியிலான, தெரிவு செய்தல் என்ற பொருளிலேயே தத்துவ ரீதியில் தவிர்க்க முடியாததாகின்றது. தெரிதல் தவிர்க்க முடியாதது. ஏனெனில் அதனை முழுமையாக இல்லாது செய்ய எந்த வழியையும் உருவாக்க முடியாது எனத் தெரிகின்றது.

தனிப்பட்டவர்களது ஒவ்வொரு மாதிரியோடும் ஈடுபடும்போது தான் முரண்பாட்டின் வழிகளை நீக்கலாம் என்பது சாத்வீக இயலுமானதாகலாம். ஆனால் அது வெளிவாரியான போட்டி வழிமுறையில் மற்றைய மாதிரியான முரண்பாடுகள் முன்வரும் என்றும் இது பொருள்படும். ஆனால் கற்பனாவாத எடுகோளின் படியும் எல்லாப் போட்டிகளும் முழுமையாக நீக்கப்பட்டாலும் சு10ழ்நிலை, சுற்றாடல் ஒரு உள்ளார்ந்த தெரிவுக்கு உடல் ரீதியிலோ சமூக ரீதியிலோ அதன் சு10ழ்நிலைக்குச் சிறப்பாக தழுவிக் கொண்டதாக அமையலாம். அவற்றின் பெறுமதிகள் பிரதானமாக பரம்பரையினாலோ அல்லது சு10ழ்நிலையினாலோ தீர்மானிக்கப்பட்டதாயினும் அனுபவமட்டத்தில் முரண்பாட்டினை இல்லாததாக்குதல் ஒருகட்டத்துக்கு மேற்செல்ல முடியாது. அதுசில சமூக தெரிவுக்கு இடமளிக்கின்றது. தத்துவரீதியில் ஒரு உடல்களுக்காக தொடர்ந்து உயிர்வாழ்வதற்காக தனிப்பட்டவர்களிடையிலான போராட்டம்.

இயல்பாகவும் கட்டாயமாகவும் முரண்பாட்டிற்கும் உறவு நிலைகளுக்கிடையிலும் வேறுபாடுகளைக் காட்ட வேண்டும். வெளிக் கொணரப்படாத பொருளிலேயே இந்த எண்ணக்கருக்கான இரண்டாவதிற்கு உபயோகிக்கலாம் ஃ பயன்படுத்தலாம். உறவுநிலைகள் மனித நடத்தையின் முறைகளாக அமைவதோடு கற்பனை அர்த்தங்களில் மட்டுமே இயக்கத்திலிருக்கும். ஆகவே அவர்களுக்கிடையிலான தெரிவுசெய்யும் வழிமுறை அல்லது முரண்பாடு ஒரு மாதிரி நடத்தை காலக் கிரமத்தில் இன்னொன்றினால் அதன் இடத்தைப் பெறுகிறது. இந்த நடத்தைகள் அதே ஆட்களாலோ மற்றவர்களாலோ இடம்பெற்றாலும் இது பல வழிகளில் இடம்பெறலாம். முதலாவது படியில் மனித நடத்தை சில வகையான சமூக தொடர்பு நிலையை மாற்றுவதையே இலக்காகக் கொண்டவை. அவை அபிவிருத்தியடைவதை தடுக்கவோ தொடர்வதைத் தடுக்கவோ வழிப்படுத்தப் படலாம்.

(iii) ஜோர்ஜ் சிமெல்

முரண்பாட்டுத் தீர்வு கோட்பாட்டாளர்களை பற்றி ஆரம்பிப்பதற்கான பயன்பாடான இடம் ஜோர்ஜ் சிமல் (புநழசபந ளுiஅஅநட) சிறிய குழுக்களில் தனிப்பட்டவர்களின் பங்கினையும் பரந்த சமூக தொடர்பில் சிறிய குழுக்களின் பங்கினையும் ஆராய முனைந்தார். அவரது ஆய்வுகளில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது முரண்பாடு பற்றிய வரிவான கட்டுரையாகும். (1955). இதில் சிமெல் முரண்பாட்டு ஒழுங்கிணைக்கும் ஃ ஒருமைப்படுத்தும் இயல்பைக் கொண்டுள்ளது என்றும் - திருப்தியற்ற போட்டியிடும் செல்வாக்குகளை ஒன்றாக கொண்டு வரும். இவ்வாறு சிமெலின் - வார்த்தைகளில் ஒரு குழுவின் திருப்தியற்ற அங்கத்தவர்கள் குழுவினுள் கொண்டு வருகிறது. அதாவது முரண்பாடு அங்கத்தவர்களிடையே காணப்படும் நெருக்கடி நிலையைக் சமூகச் சக்தியினு}டாக குறைக்கிறது.

இந்தவழியில் முரண்பாடு சமூகமயப்படுத்தும் வழிமுறையாகும். குழு அங்கத்தவர் களிடையே காணப்படும் நெருக்கடிகளை குறைக்கிறது. எல்லா முரண்பாட்டிற்கும் அடிப்படை போட்டியிடும் இரட்டைச் சக்திகளாகும். உதாரணமாக சிமெல் - உள்ளார்ந்த மனித து}ண்டுதலான அனுதாபப்படுவதற்கான தேவையும் இதற்கெதிரானது பகைமையுணர்வு சிமெல் மனிதர்கள் அனுதாபப்படுவதற்கும் பகைமையுணர்வு பெறுவதற்கும் தேவையைக் கொண்டுள்ளனர் என வாதிடுகிறார்.

உதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தினுள்ளே மகள் மகன் இடையேயான முரண்பாடுகள் - ஒருவித ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த உதவலாம். பரம்பரை பிள்ளைகள் அனுபவம் - அவர்களது மோதல்கள் - நடிகர்களிடையேயான ஒற்றுமையினை ஏற்படுத்தும். இவ்வாறு பரம்பரை குடும்பக் குழுவில் என்ற தொடர்பில் சமூகமயப்படுகின்றனர். அவர்கள் தமது மோதல்களைத் தணிக்கக் கூடிய இல்லாமல் செய்யும் ஒரு தொகுதியான நடத்தையினை அறிந்து கொள்கிறார்கள். தாய் தந்தை பிள்ளைகளுக்கிடையிலான முரண்பாட்டினை இல்லாது செய்வதற்காக (முடிவுக்குக் கொண்டுவர) அல்லது இறுதியாக முரண்பாட்டினை முடிவுக்குக் கொண்டுவருதற்காக விட்டுக் கொடுத்தலை பயன்படுத்தலாம்.

முரண்பாட்டுத் தீர்வில் சிமெல் இன் ஆய்வுகள் முக்கியமானவை. ஏனெனில் அவர் முரண்பாட்டிற்கான நேர்க்கணிய சமூக நடத்தையை தெளிவாக வற்புறுத்தினார்.

முரண்பாடு பெரும்பாலும் வழக்கமாக எதிர்க்கணிய சமூக விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் எனக்காட்டினாலும் அது நேர்க்கணிய வாய்ப்புக்களையும் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அடையாளம் காட்டினார். இருந்தாலும், சிமெல் முரண்பாட்டினை திட்டவட்டமாகத் தீர்க்கலாம் என்பதை உரையாடவில்லை. அத்தகைய விதந்துரைகளை பிற்காலத்து எழுத்தாளர்களுக்கே விட்டுவிட்டார்.

(iஎ) கோசர்

ஜோர்ஜ் சிமெலின் ஆய்வுகளை அடுத்து லு}யிஸ் கோஸ் - ஒரு அமெரிக்க சமூகவியலாளர் தனது து}ரப்பாவையில் சமூக முரண்பாடு பற்றிய தனது கருத்துக்களை முன்வைத்தார். கோசர் - முரண்பாடு குறிப்பிட்ட பயன்பாடான சமூக நடத்தைகளுக்கு சேவை செய்கிறது என்றார் அவர் தனது பிரபல்யமான நு}லான வுhந குரnஉவழைn ழக ளுழஉயைட ஊழகெடiஉவ (1956)இல் முரண்பாடு பல பயன்பாடான பல்வேறான தேவைகளுக்கு சேவை செய்கிறது என்றார்.

இவ்வாறு கோசர் முரண்பாடு அத்தியாவசியமான சமூக செயற்பாட்டை சேவை செய்கிறது என்று கண்டார். அதாவது நிலை நிறுத்தப்பட்ட சமூக உறவுகளை நிலைநிறுத்த உதவும் அவை சமூகத்தின் செயற்பாட்டிற்கு - சில வகைகளில் முக்கியமானவை எனவும் கொண்டார். மேலும், பகை, தாக்கும் உணர்வுகள் - இல்லாமல் செய்வதற்கு ஸ்தாபனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் சில ஸ்தாபனங்கள் எவ்வாறு பகை, தாக்குமுணர்வு என்பனவற்றை கையாள்வதில் செயலற்றுப் போகின்றனவா என்பதனையும் குறிப்பிட்டார். கோசர் முரண்பாடு பகைமையினை இல்லாது செய்வதற்கு மேலாகவும் செயற்படுகின்றது என வாதிட்டுள்ளார்.

கோசர் முரண்பாடுகளைத் தீர்த்தல் உதாரணமாக கைத்தொழில்களில் செயலற்ற விழைவுகளை எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது. அதாவது கைத்தொழில் முரண்பாட்டினைத் தீர்ப்பது சமத்துவமற்ற - சரியற்ற வேலை நடைமுறைகளை ஏற்படுத்தலாம். வேலைத்தள முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்படாதே விடப்படலாம். இதனால் புதியதும் சிறப்பானதுமான கைத்தொழில் வழிமுறைகள் அபிவிருத்தி செய்யப்படலாம்.

(எ) கேர்ட் லெவின் (முரசவ டுநறin)

கோசருடையதோ அல்லது சிமெலினுடையதோ கருத்துக்கள் ஒரு கோட்பாட்டு மாற்றத்தினை உள்ளடக்கியதாக இருக்கவில்லை. சமூக முரண்பாட்டினை நேர்க்கணிய அம்சம் பற்றிய விளக்கங்கள் சமூக முரண்பாட்டின் இயல்புகளது நேர்க்கணிய வாய்ப்புகளை முக்கியத்துவப்படுத்தும் சிந்தனையை வற்புறுத்தினார்.

ஜேர்மனியில் பிறந்த அமெரிக்க கல்விமானான கேர்ட் லெவின் 20ம் நு}ற்றாண்டின் முதல் அரைவாசிப் பகுதியில் முரண்பாடு என்ற விடயம் பற்றி மிகவும் அதிகமாக எழுதினார். பல்வேறு காரணங்களினால் முரண்பாட்டுக் கல்விக்கான இவரது பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. முரண்பாட்டுக் கல்விக்கான இவரது பங்களிப்புகளுள் மிகவும் முக்கியமானது வெளிக்கள கோட்பாடாகும். வெளிக்கள கோட்பாடு என்பதை - காரண காரிய தொடர்பு - களையும் விஞ்ஞான கட்டுமானத்தையும் பகுப்பாய்வு செய்யும் ஒரு அணுகுமுறையின் இயல்பைக் கொண்டது எனக் கூறலாம். லெவினின் கோட்பாட்டின் அடிப்படைக் காரணிகள் ஃ அம்சங்கள்.

1. நடத்தை பற்றிய உளவியல் விளக்கம்;
2. சமூக நிலையை முழுமையாகக் கவனத்துள் கொள்ளல்
3. வரலாறுகளுக்குப் பதிலாக முறையியல் காரணிகள்.
4. மாறுகின்ற தன்மையினை இயல்பாகக் கொண்ட அணுகுமுறை.

குறிப்பிட்ட சமூக தொடர்பினுள் தனிப்பட்ட நடத்தியினை விளக்கங்களை ஒருங்கிணைத்தலிலேயே லெவினின் ஆய்வுகள் பிரத்தியட்சமானவையாகும். லெவினுக்கு சமூகத்துக்கப்பால் தனிப்பட்டவர் என்ற ஒருவர் இருக்கவில்லை. சமூகமும் தனிப்பட்ட ஒருவனுக்கு மேலாக இயங்கவில்லை. ஆனால் அவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன. 1997ல் லெவினை அறிமுகப்படுத்தி கோடனும் ஒல்போர்டும் எழுதிய போது சில வகையான புதிய எண்ணக் கருக்களைப் பயன்படுத்தினால் தனிப்பட்டதும் குழுவும் பரஸ்பரம் தங்கியிருத்தலை காட்டக் கூடிய பங்களிப்பினை தருகின்றமையே லெவினின் பிரத்தியட்சமான பங்களிப்பு என வாதிட்டனர்.

லெவினின் எண்ணக் கருக்களில் மிகவும் முக்கியமானது வாழ்க்கைக் காலம் ஃ இடம் என்ற சிந்தனைகளாகும். வாழ்க்கைக் காலம் ஃ இடம் என்பது இரண்டு பிரதான உளவியல், சு10ழ்நிலையும் - ஆட்களும் என்பன வாழும் தனிப்பட்டவரானாலும் உளவியல் சு10ழ்நிலையிலும் ஊடாட்டத்தை விளங்கிக் கொள்வதன் மூலம் ஒருவர் ஒருவருடைய நடத்தை பற்றி எதிர்வு கூறலாம்.

லெவின் ஆய்வின் இன்னொரு மத்தியமான கருத்து முரண்பாட்டின் வெளிப்பாடான தேவையினை சொல்வதற்கான தேவையின் பங்காகும். ஒரு குழுவின் சமூகச் சு10ழ்நிலை அல்லது நெருக்கடி மட்டத்திலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு ஒரு முரண்பாடாக வளருமா என்பது தங்கியிருக்கும். சமூக மனிதர்களுக்கும் அவர்களது தேவைகளைத் திருப்தி செய்தல் என்பதற்கும் இடையிலான வெளிவாரியான தொடர்பினை முன்வைத்த முரண்பாட்டுக் கோட்பாட்டாளர்களுள் லெவின் முதற் கோட்பாட்டாளராவர். ஒரு தனிப்பட்டவர் அசைந்து செல்வதற்கான திறமை தேவைகளைத் திருப்தி செய்வதற்கு - மிகவும் அத்தியாவசியமாகும். இடம் மாறுதல் என்பது இடத்தைக் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. ஒரு தனிப்பட்டவரின் உளவியல் இடத்தினைத்தான் குறைக்கிறது.

லெனின் ஆய்வுகளில் இருந்து வளர்ச்சியடைந்ததே முரண்பாடு பற்றிய முத்தரப்பு பாகுபாடாகும். முதலாவது அணுகுமுறை சு10ழ்நிலைகள் இச்சு10ழ்நிலைகளில் தனிப்பட்டவர்கள் இரண்டு சக்திகளை எதிர்நோக்குகின்றனர். இரண்டுமே கவர்ச்சிகரமானவை. தனிப்பட்டவர் இரண்டினுள் ஒன்றைத் தெரிவு செய்வதில் இடர்படுகின்றான். முரண்பாட்டாளன் இரண்டாவது மாதிரியில் தவிர்ப்பது ஆகும். அதில் இரண்டு சக்திகளும் விருப்பத்தக்கவை அல்ல. தனிப்பட்டவர் இரண்டினுள் ஒன்றாகத் தெரிவு செய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றான். அல்லது சு10ழ்நிலையால் விட்டு வெளியேறக் கூடியதாகும்.

மூன்றாவது மாதிரி அணுகுமுறை - தவிர்த்தல் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அங்கு நேர்க்கணிய எதிர்க்கணிய இயல்புகள் இரண்டும் கொண்ட ஒரு தெரிவினை எதிர்நோக்குகின்றன.

மேற்சொன்ன பாகுபாடு பெரும் விளக்கமாயிருக்கும் - சக்தியைக் கொண்டிராவிட்டாலும்; அது பயன்பாடானதொரு பகுப்பாய்வு விவரண தேவையை நிறைவு செய்கிறது. லெவினின் ஆய்வுகள் இறுதியில் பெருமளவு நடைமுறை இயல்புடையதாகவும் உண்மையான சு10ழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படுத்தக் கூடியதாகவும் உள்ளது. ஆகவே, லெவின் செயற்பாட்டு ஆராய்ச்சி ஆய்வினை பயிற்சி நடத்தை என்பன இணைக்கின்றது. இது சமூக மாற்றத்துக்கு வழிவகுக்கின்றது.

(எi) மோட்டான் டுவெச்

அமெரிக்க சமூக உளவியலாளரான டுவெச் முரண்பாட்டுத் தீர்வுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பங்களிப்;;;;;;பிiசை; செய்துள்ளார். இவரது கருத்தின் மையப்பொருள் எவ்வாறு முரண்பாட்டினை இல்லாதொழிப்பது அல்லது தடுப்பதல்ல பிரச்சினை. அதனை எவ்வாறு ஆக்கபூர்வமானதாக ஆக்குவது என்பதே டுவெச் சரியாக ஆக்கபூர்வமான அழிவை ஏற்படுத்தும் முரண்பாடுகளை வேறுபடுத்துகிறார். தீவிரமான முரண்பாடுகளிலேயே இது சுலபமாக பிரித்தறியக் கூடியதாகவுள்ளது. ஆனால் மிகப் பெரும்பான்மையான முரண்பாடுகள் இத்தகையனவே என்று குறிப்பிட்டார்.

அழிவை ஏற்படுத்தும் முரண்பாட்டின் ஒரு இயல்பு அதுவிரிவடைந்து செல்வதாகும். அழிவை ஏற்படுத்தும் முரண்பாடுகள் அழிவில் பெரியனவாகும். ஆக்கபூர்வமான முரண்பாடுகள் தமது வெளிப்பாட்டில் கூடியளவு கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்டவை என்பதோடு சிறியனவாகும். தனது ஆய்வினை நடத்தும்; போது டுவெச் ஐந்து எடுகோள்களினால் வழிப்படுத்தப்பட்டார்.

(i) ஒரு சமூக ஊடாட்டத்தில் ஒவ்வொரு பங்குபற்றுனரும் மற்றவர் பற்றிய பார்வையின் தாக்கத்துக்குட்படுகிறார்.
(ii) ஒரு சமூக ஊடாட்டத்தில் மற்றவர்களின் உணரக்கூடிய இயலளவை ஒவ்வொரு பங்குபற்றுனரும் அங்கீகரிக்கிறார்.
(iii) சமூக ஊடாட்டம் தனியே தனியே உள்நோக்கங்களினால் மாத்திரம் ஆரம்பிக்கப்படுவதில்லை. புதிய நோக்கங்களை உற்பத்தி செய்வதோடு பழையனவற்றை மாற்றுகின்றது.
(iஎ) சமூக ஊடாட்டம் ஒரு சமூகச் சு10ழ்நிலையில் - குடும்பத்தில் - குழுவில் சமுதாயத்திலேயே ஏற்படுகின்றது.
(எ) ஒரு சமூக ஊடாட்டத்தில் ஒவ்வொரு பங்குபற்றுனரும் அது தனிப்பட்டவர்களால் என்ன அல்லது குழுவானாலென்ன பல ஊடாட்ட உபமுறைகளைக் கொண்ட குழப்பமான அலகுகளாக இருந்தாலும் அச்சு10ழ்நிலையில் சில அம்சங்களை நோக்கி ஒற்றுமையாக செயற்படலாம்.

டுவெச்சே முரண்பாட்டின் கருத்துநிலை இயல்பினை வற்புறுத்தியவர்களுள் முன்னோடியாவார்.

முரண்பாடு பற்றிய டுவெச்சின் கருத்தின்படி முரண்பாடுகள் தோன்றுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் மீது மூன்று காரணிகள் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றன. அக்காரணிகள் மீது மூன்று காரணிகள் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றன. அக்காரணிகள்: வேறுபாடுகள் தொடர்படுதலும், தெரிவதும் (புலனாவதும்) எதிர்பார்க்கும் ஒத்தியங்காமையும் முரண்பாட்டின் எதிர்பார்க்கும் பயன்படும் கட்டுகள் ஒன்றுடன் ஒன்றுதொடர்புபடும் போது தெளிவாக முரண்பாடு அதிகரிக்கும். கட்டுக்களுக்கிடையே தொடர்புகள் இல்லாவிடின் முரண்பாடு இடம்பெறுவது கஷ்டமாகும். புலனாகின்ற வேறுபாடுகள் பற்றி அபிப்பிராயம் குழு அங்கத்தவர்களின் ஏளைளரயட ஞாபகமூட்டுதற்கு சேவை செய்யும். நாசி ஜேர்மனியில் யூதர்கள் கையில் பட்டி அணிய வேண்டுமென கேட்கப்பட்டமை - ஜேர்மனியர்களை துவேசம் கொள்ளவைத்தது.

ஒத்தியங்காமை பற்றி பார்வைகளில் பிரளயம் முரண்பாட்டு நடத்தலை தெளிவாக செல்வாக்குச் செலுத்துகிறது. உடன்பாடு காண்பதற்கு வாய்ப்புகளில்லை என்பது தெரிய வரும்போது முரண்பாட்டில் பெருமளவு ஈடுபட காரணமாகின்றது.

இறுதியாக டுவெச் முரண்பாட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் பயன்பாடு வெளியிடுதலுக்கான முக்கியமான பங்களிப்பு என அடையாளம் காட்டினார். உதாரணமாக கலாசார பெறுமதிகள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒத்தியங்காமைக்கான முக்கியமான கையாளும் வழியாகக் கொண்டால் - முரண்பாட்டு நடத்தை பயன்படுத்தப்படலாம். இவ்வாறு ஆகவே முரண்பாட்டின் பயன்பாடு அதன் பயன்பாட்டின் மீது செல்வாக்குச் செலுத்தும் அதேபோன்று, எதிர்பார்க்கும் ஒத்தியங்காமை, தொடர்பு, பார்வையில் காணப்படும் வேறுபாடுகளும் செல்வாக்கும் செலுத்தும்.

முரண்பாட்டுத் தீர்வு அடிப்படையில் நுட்பங்கள் அபிவிருத்தி செய்வதினாலேயே வழிநடத்தப்படும் என டுவெச் நம்பினார். கட்சி எவ்வளவுக்;கு நுட்பமாக நடக்கிறதோ முரண்பாடு தாக்கமானதும் திறமையான முறையிலும் தீர்க்கப்படும்.

முரண்பாட்டு தீர்வு தொடர்பான ஆக்கபூர்வமான தீர்வு முறைகள், நுட்பங்கள் இயல்பையே தேசங்களுக்கிடையிலான. குழுக்களுக்கிடையிலான, தனிப்பட்டவர்களுக் கிடையிலான பல அழிவை ஏற்படுத்தும் பல முரண்பாடுகள் ஏற்படுகின்றன. இவ்வாறு அவர் முரண்பாட்டைக் கோட்பாடு அதன் தீர்வு என்பவற்றுக்கிடையில் தெளிவான தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறார். டுவெச்சின் பார்வையில் முரண்பாட்டுத் தீர்வு - நுட்பப்பயிற்சி களிலேயே ஏற்படுகின்றன.

முரண்பாடுகளைத் தீர்ப்பதற்கான திறவுகோல் - அபிப்பிராயத்தினை திருத்துதலும். அதுவே எல்லா முரண்பாட்டுக்கும் மத்திய பங்காயுள்ளது என வாதிட்டார்.

No comments:

பேயும் பயமும்

பேயும் பயமும் மறுப்பதற்கு ஆண்மையுள்ள பயம் என்பது நம் இருப்பின் ஒரு பகுதி அல்லவா? பொதுமக்களிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்துவது இன்றைய அரச...